DOI: https://doi.org/10.18524/2410-2601.2020.1(33).211984

СМІХ І СОЦІАЛЬНА ДИСТАНЦІЯ: ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИЛЕННЯ

М. Бойченко

Анотація


У статті визначено сміх як універсальний засіб регулювання соціальної дистанції та сприяння народженню нових форм і змістів соціальної взаємодії. Водночас, сміх проаналізовано у його перфомативності, у вищих проявах якого проявляє себе істина ось-буття, у тому числі осьбуття людей у певних ієрархічних, горизонтальних, симетричних чи асиметричних соціальних позиціях. У статті виявлено соціальні функції сміху, пов’язані із встановленням чи втратою, підтвердженням чи спростуванням певної соціальної дистанції як фізичного втілення духовних взаємин між людьми.


Ключові слова


сміх; соціальна дистанція; перфомативність; практики соціального дистанціювання; соціальний статус; соціальний простір

Повний текст:

PDF

Посилання


Aristophanes (1980) Komediyi [Comedies], Kyiv, Dnipro, 508 p.

Bauman, Z. (2013) Plynni chasy. Zhyttya v dobu nepevnosty [Liquid Times. Living in an Age of Uncertainty], Kyiv, Krytyka, 176 p.

Bakhtin, M. (1990) Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaya kultura srednevekovya i renessansa [Francois Rabelais and the Folk Culture of the Middle Ages and the Renaissance], Moskva, Hudozhestvennaya literatura, 543 p.

Gumbrecht, G. U. (2012) Poxvala sportyvnij krasi [In Praise of Athletic Beauty], Kyiv, Dux i Litera, 216 p.

Dante Alighieri (1976) Bozhestvenna komediya [Divine comedy], Kyiv, Dnipro, 680 p.

Elias, N. (2003) Proces cyvilizaciyi. Sociogenetychni i psyogenetychni doslidzhennya [The Civilizing Process. Sociogenetic and Psychogenetic Investigations], Kyiv, Alternatyvy, 672 p.

Zimmel, G. (1996) Obshhenie. Primer chistoy, ilyi formalnoy sociologyii [Sociability: An Example of Pure, or Formal Sociology], in: Zimmel G. Izbrannoe, v 2 tt., t. 2, Moskva, Yurist, pp. 486–500.

Simmel, G. (2019) Filosofiya groshej [Philosophy of Money], Harkiv: Folio, 672 p.

Molyer, Zh. B. (1981) Mishhanin-shlyaxtych [Bourgeois gentleman], v: Molyer Zh. B. Komediyi, Kyiv, Dnipro, pp. 305–372.

Plauto, M. T. (1968) Komediyi. Uryvky [Comedies], in: Antychna literatura: Hrestomatiya, upor. O. I. Bileczkii, Kyiv, Radyanska shkola, (2 vyd.), pp. 383–397.

Swift, Dzh. (1955) Skromnoe predlozheneye [Modest Proposal], v: Svift Dzh. Pamflety, Moskva, Gosudarstvennoe izdatelstvo hudozhestvennoj literatury, pp. 155–165.

Sorokin, P. A. (2017) Socialnaya i kulturnaya dinamika: Issledovanie izmenenij v bolshyh sistemah iskusstva, etiki, prava i obshhestvennyh otnoshenij [Social and Cultural Dynamics: A Study of Change in Major Systems of Art, Truth, Ethics, Law and Social Relationships], Moskva, Akademicheskij proekt, 964 p.

Huizinga, J. (2016) Osen srednevekovia: Issledovanie form zhiznennogo uklada i form myshleniya v XIV i XV vekah vo Francii i Niderlandah [The Waning of the Middle Ages: a Study of the Forms of Life, Thought, and Art in France and the Netherlands in the XIVth and XVth Centuries], Spb., Izdatelstvo Ivana Limbaha, 768 s.

Hmilyar, O. F. (2012) Prostorova regulyaciya vidnosyn mizh lyudmy za dopomogoyu symvolichnyh kulturnyh zasobiv [Spatial regulation of relations between people through symbolic cultural means], in: Visnyk Nacionalnogo universytetu oborony Ukrayiny, vyp. 5 (30), Kyiv, pp. 289– 295.

Chaban, O. S., Frankova, I. A. (2014) Kliniko-psihologichny osoblyvosti paciyentiv z gostroyu socialnoyu samoizolyaciyeyu na prykladi klinichnogo vypadku [Clinical and psychological features of patients with acute social self-isolation on the example of a clinical case], in: Psychological Counseling and Psychotherapy, 1–12, pp. 116–124.

Reichenbach, A. (2015) Laughter in times of uncertainty: Negotiating gender and social distance in Bahraini women’s humorous talk, in: Humor – International Journal of Humor Research, 28 (4), pp. 511–539. Retrieved May 5, 2020 from: https://doi.org/10.1515/humor-2015-0098.

Takovski, A. (2019) Representing Sexuality through Folklore: Erotic Folktales and Online Jokes as ‘Mirrors’ of Gender Hierarchies, in: Folklore: Electronic Journal of Folklore, pp. 149–172. Retrieved May 5, 2020 from: https:/ /doi.org/10.7592/FEJF2019.75.takovski.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Арістофан (1980) Комедії, пер. А. Содомора, Б. Тен, В. Свідзінський, Київ: Дніпро, 508 с.

Бауман, З. (2013) Плинні часи. Життя в добу непевности, Київ: Критика, 176 с.

Бахтин, М.  (1990)  Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренессанса, Москва: Художественная література, 543 с.

Гумбрехт, Г. У. (2012) Похвала спортивній красі, Київ: Дух і Літера, 216 с.

Данте  Аліг’єрі  (1976)  Божественна комедія,  пер.  з італ.  та  прим. Є. Дроб’язка, Київ: Дніпро, 680 с.

Еліас, Н.  (2003) Процес цивілізації. Соціогенетичні і психогенетичні дослідження,  пер.  з  нім.  О.  Логвиненка,  ред.  Н.  Цісик.  Київ: Альтернативи, 672 с.

Зиммель, Г. (1996) Общение. Пример чистой, или формальной социологии, в: Зиммель Г. Избранное: в 2-х тт., т. 2, Москва: Юрист, с. 486–500.

Зимель,  Г.  (2019)  Філософія грошей,  пер.  з  нім.  І.  Андрущенка,  В. Терлецького, Харків: Фоліо, 672 с.

Мольєр, Ж. Б. (1981) Міщанин-шляхтич, в: Мольєр Ж. Б. Комедії, Київ: Дніпро, сс. 305–372.

Плавт, М.  Т.  (1968) Комедії. Уривки,  пер. Ф. Самоненка,  в: Антична література: Хрестоматія, упор. О. І. Білецький, Київ: Радянська школа, (2 вид.), сс. 383–397.

Свифт, Дж. (1955) Скромное предложение, пер. с англ. Б. Томашевского, в: Свифт Дж. Памфлеты, Москва:  Государственное  издательство художественной литературы, сс. 155–165.

Сорокин, П. А. (2017) Социальная и культурная динамика: Исследование изменений в больших системах искусства, этики, права и общественных отношений, пер. с англ., вступ.  ст. и коммент. В. В. Сапова, Москва: Академический проект, 964 с.

Хейзинга, Й. (2016) Осень средневековья: Исследование форм жизненного уклада и форм мышления в XIV и XV веках во Франции и Нидерландах, сост., предисл. и пер. с нидерл. Д. В. Сильвестрова,  СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 768 с.

Хміляр, О. Ф.  (2012) Просторова регуляція відносин між людьми за допомогою символічних культурних засобів, в: Вісник Національного університету оборони України. Вип. 5 (30), Київ, 289–295.

Чабан, О. С., Франкова,  І.  А.  (2014) Клініко-психологічні особливості пацієнтів з гострою соціальною самоізоляцією на прикладі клінічного випадку, в: Psychological Counseling and Psychotherapy. 1–12, сс. 116– 124.

Reichenbach, A. (2015) Laughter in times of uncertainty: Negotiating gender and social distance in Bahraini women’s humorous talk, in: Humor – International Journal of Humor Research 28 (4), pp. 511-539. Retrieved May 5, 2020 from: https://doi.org/10.1515/humor-2015-0098.

Takovski, A. (2019) Representing Sexuality through Folklore: Erotic Folktales and Online Jokes as ‘Mirrors’ of Gender Hierarchies, in: Folklore: Electronic Journal of Folklore, pp. 149–172. Retrieved May 5, 2020 from: https:/ /doi.org/10.7592/FEJF2019.75.takovski

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.