DOI: https://doi.org/10.18524/2410-2601.2017.1(27).143705

ІДЕНТИЧНІСТЬ ОДЕСИТІВ ТА ОБРАЗ МІСТА У МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Фаріда Тихомірова

Анотація


У статті актуалізуються проблеми міської ідентичності у міждисциплінарних дослідженнях міста, одним з напрямків якого стає увага до певного локального простору та ідентичності. Метою даної статті є спроба розкрити певні аспекти антропології міського простору та ідентичності на прикладі Одеси. Позитивна одеська ідентичність не може асоціюватися виключно з якоюсь однією епохою або одним мифом, символом, з жорсткою національною ідентичностю.


Ключові слова


територіальна ідентичність; регіональна ідентичність; локальна ідентичність; міська ідентичність; ребрендинг міста; міський миф.

Повний текст:

PDF

Посилання


Bevz T. A. (2016) Politychni identychnosti v suchasnii Ukraini: miska hromada Odesy [Political Identities in Contemporary Ukraine: Odessa City Community], Kyiv, IPiEND, 310 p.

Bevz T. A. (2014) Proiavy yevropeiskoi identychnosti v misti Odesi [Manifestations of European identity in the city of Odessa], Naukovi zapysky Instytutu politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I. F. Kurasa, № 1, pp. 184–220.

Vahshtajn V. S. (2014) Peresborka goroda: mezhdu jazykom i prostranstvom [Re-assembly of the city: between language and space], Sociologija vlasti, № 2, pp.9–38.

Vozniak T. S. (2009) Fenomen mista [The phenomenon of the city], Lviv, Nezalezhnyi kulturolohichnyi zhurnal «I», 290 p.

Vozniak T. (2003) Lviv. Sine qua non – «bez choho nemaie» [ Sine qua non – «without that»], «I». Nezalezhnyi kulturolohichnyi chasopys, ¹ 29, pp. 175–196.

Gaukhman M. (2017) Mit Odesy: mirkuvannia nad knyzhkoiu Charlza Kinha «Odesa: dukh i smert mista mrii» [The myth of Odessa: reasoning over the book by Charles King «Odessa: the spirit and death of the city of dreams»], http://uamoderna.com/blogy/mikhailo-gaukhman/mit-odesi. Data zvernennia: 03.02.17.

Hinrikhs Y. P. (2010) Lemberg–Lwow–Lviv: Fatalne misto [Lemberg-Lwow- Lviv: Fatal City], Kyiv, Vydavnytstvo Zhupanskoho, 143 p.

Hinrikhs Y. P. (2011) Mif Odesy [The myth of Odessa], Kyiv, DUKH I LITERA, 182 p.

Golubenko G. A. (2008) Ryzhij gorod: Novye odesskie rasskazy [ Red City: New Odessa Stories], Odessa, Poligraf, 320 p.

Golubovich I. V. (2015) Problemy sovremennoj antropologii. Chast’ 1. Samoopredelenie antropologii. Struktura antropologicheskogo znanija [Problems of modern anthropology. Part 1. Self-determination of anthropology. The structure of anthropological knowledge], Odessa, Akvatorija, 132 p.

Gol’c G. A. (1995) Filosofsko-metodologicheskie problemy urbanistiki: napravlenija mezhdisciplinarnogo sinteza [Philosophical and Methodological Problems of Urban Studies: Directions of Interdisciplinary Synthesis], Ser. 3. Filosofija, № 4, pp. 115–174.

Gorbatjuk A. (2004) Ne ugasala muzyka v Odesse...: Ocherki: Vzgljad iz novogo tysjacheletija [Music in Odessa did not quench...: Essays: A look from the new millennium], Odessa, Optimum, 158 p.

Hrytsak Ya. I. (1996) Narysy Istorii Ukrainy: Formuvannia modernoi ukrainskoi natsii XIX–XX st. [Essays on the History of Ukraine: Formation of the Modern Ukrainian Nation of the XIX–XX centuries], Kyiv, Heneza, 360 p.

Hrytsak Ya. (2007) Istoriia dvokh mist: Lviv i Donetsk u porivnialnii perspektyvi [The history of two cities: Lviv and Donetsk in the comparative perspective], Ukraina moderna. Spetsialnyi vypusk. Lviv–Donetsk: sotsialni identychnosti v suchasnii Ukraini, Kyiv–Lviv, pp. 27–60.

Gubar’ O. (2014) Istorija Odessy: plenitel’naja i pouchitel’naja [The history of Odessa: captivating and instructive] http://www. odessitclub.org/publications/ almanac/alm_31/alm31_32–36.pdf.

Dzhadt T. (2004) «Mistsia pamiati» Piera Nora: Chyi mistsia? Chyia pamiat? [«Pieces of Memory» by Pierre Nora: Whose places? Whose memory?], Ab Imperio, № 1, pp. 44–72.

Yermolenko V. (2011) Opovidach i filosof. Valter Beniamin i yoho chas [The narrator and the philosopher. Walter Benjamin and his time], Kyiv, Krytyka, 280 p.

Djagileva N. S. (2013) Teoreticheskie aspekty gorodskoj identichnosti [Theoretical Aspects of Urban Identity], Brending malyh i srednih gorodov Rossii: opyt, problemy, perspektivy, Ekaterinburg, UrFU, pp. 54–59.

Est’ gorod u morja: Kraevedcheskij sbornik (1990) [There is a city by the sea: Local history collection] Sost. Ju. A. Gavrilov, E. M. Golubovskij, Odessa, Majak, 352 p.

Istoriia Odesy (2002) Holov. red. V. N. Stanko. [History of Odessa], Odesa, Druk, 560 p.

Karpovets M. (2014) Misto yak svit liudskoho buttia : monohrafiia [City as the world of human existence: monograph], Ostroh, Vyd-vo Natsionalnoho un-tu «Ostrozka akademiia», 258 p.

Kynh C. (2013) Odessa: velichie i smert’ goroda gryoz [Odessa: the grandeur and death of the city], Moscow, Yzd-vo Olhy Morozovoi, 336 p.

Kuzmynskyi A. (2002) Ty odessyt? Prover! Zanymatelnai istoryia Odessy v voprosakh y otvetakh [Are you from Odessa? Check it out! The entertaining history of Odessa in questions and answers], Odessa, Optymum, 360 p.

Lotman Yu. M. (2002) Semiosfera. Kul’tura i vzryv. Vnutri myslyashchih mirov. Stat’i. Issledovaniya. Zametki [Semiosphere. Culture and explosion. Inside the thinking worlds. Articles Research Notes], Spb., Yskusstvo– SPB, 768 p.

Malakhov V. (2005) Obraz horoda v sovremennom humanytarnom dyskurse: nekotorye problemnye napravlenyia [The image of the city in modern humanitarian discourse: some problem areas], Obraz mista v konteksti istorii, filosofii, kultury, Kyiv, Parapan, pp. 16–19.

Musyezdov A. A. (2009) Ydentychnost horoda: dynamyka obraza Kharkova v ystorycheskoi perspektyve [Identity of the city: the dynamics of the image of Kharkov in the historical perspective], Metodolohiia, teoriia ta praktyka sotsiolohichnoho analizu suchasnoho suspilstva, Vyp. 15, pp. 488–494.

Naidorf M. Y. (1999) Ocherky evropeiskoho myfotvorchestva [Sketches of European myth creation], Odessa, Druk, 36 p.

Portnov A., Portnova T. (2014) Stolytsa zastoia? Brezhnevskyi myf Dnepropetrovska [The capital of stagnation? Brezhnev’s myth of Dnipropetrovsk], Neprykosnovennyi zapas, № 5 (97), pp. 71–87.

Skvyrskaia V., Khemfry K. (2007) Odessa: «skolzkyi horod» y uskolzaiushchyi kosmopolytyzm [Odessa: «slippery» city and slippery cosmopolitanism], Vestnyk Evrazyy, № 1 (35). pp. 87–116.

Starodubtseva L. V. (2006) Metafyzyka horoda: Nabrosky k intellektualnomu portretu Kharkova [Metaphysics of the city: sketches for the intellectual portrait of Kharkov], Humanytarnaia heohrafyia: Nauchnyi y kulturnoprosvetytelskyi almanakh, Vyp. 3, Moscow, Instytut nasledyia, pp. 369– 374.

Forum: Rehionalni identychnosti v suchasnii Ukraini ta metody yikh vyvchennia (2007) [Forum: Regional identities in modern Ukraine and methods for their study], Ukraina Moderna. Spets. vyp. Lviv–Donetsk: sotsiialni identychnosti v suchasnii Ukraini, Kyiv–Lviv, pp. 21–23.

Herlihi P. (2007) Odessa. Istorija. 1794–1914 [Odessa. History 1794–1914], Odessa, Optimum, 575 p.

Shlipchenko S. (2008) Zapysano na kameni: korotki interventsii v istoriiu ta teoriiu arkhitektury [Recorded on the stone: brief interventions in the thorium and the theory of architecture], Kyiv, Vsesvit, 352 p.

Richardson T. (2008) Kaleidoscopic Odessa: History and Place in Contemporary Ukraine. Toronto, Un-ty of Toronto Press, Scholarly Publishing Division, 240 p.

Robertson R.(1992) Globalization: Social Theory and Global Culture. SAGE, 211 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бевз Т. А. Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Одеси.– К.: ІПіЕНД, 2016.– 310 с.

Бевз Т. А. Прояви європейської ідентичності в місті Одесі // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса.– 2014.– №1.– С. 184–220.

Вахштайн В. С. Пересборка города: между языком и пространством // Социология власти.– 2014.– № 2.– С.9–38.

Возняк Т. С. Феномен міста.– Львів: Незалежний культурологічний журнал «Ї», 2009.– 290 с.

Возняк Т. Львів. Sine qua non – «без чого немає» // «Ї». Незалежний культурологічний часопис.– Львів, 2003.– № 29.– С. 175–196.

Гаухман М. Міт Одеси: міркування над книжкою Чарльза Кінга «Одеса: дух і смерть міста мрій» [Електронний ресурс] // http://uamoderna.com/blogy/mikhailogaukhman/ mit-odesi.

Гінріхс Я. П. Lemberg–Lwow–Львів: Фатальне місто: пер. с нидерл. / Пер. Я. Довгополий.– К.: Вид-во Жупанського, 2010.– 143 с.

Гінріхс Я. П. Міф Одеси.– К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2011.– 182 с.

Голубенко Г. А. Рыжий город: Новые одесские рассказы.– Одесса: Полиграф, 2008.– 320 с.

Голубович И. В. Проблемы современной антропологии. Ч. 1. Самоопределение антропологии. Структура антропологического знания.– Одесса: Акватория, 2015.– 132 с.

Гольц Г. А. Философско-методологические проблемы урбанистики: направления междисциплинарного синтеза // Философия. Сер. 3.– 1995.– № 4.– С. 115–174.

Горбатюк А. Не угасала музыка в Одессе...: Очерки: Взгляд из нового тысячелетия.– Одесса : Оптимум, 2004.– 158 с.

Грицак Я. Й. Нариси Історії України: Формування модерної української нації XIX–XX ст.– К.: Генеза, 1996.– 360 с.

Грицак Я. Історія двох міст: Львів і Донецьк у порівняльній перспективі // Україна модерна. Спеціальний випуск. Львів–Донецьк: соціальні ідентичності в сучасній Україні.– К.–Львів, 2007.– С. 27–60.

Губарь О. История Одессы: пленительная и поучительная // Режим доступа: http://www. odessitclub.org/publications/almanac/alm_31/alm31_32-36.pdf Дата обращения: 03.02.17.

Джадт Т. «Місця пам’яті» П’єра Нора: Чиї місця? Чия пам’ять? // Ab Imperio.– 2004.– № 1.– С. 44–72.

Єрмоленко В. Оповідач і філософ. Вальтер Беньямін і його час.– К.: Критика, 2011.– 280 с.

Дягилева Н. С. Теоретические аспекты городской идентичности // Брендинг малых и средних городов России: опыт, проблемы, перспективы.– Екатеринбург: УрФУ, 2013.– С. 54–59.

Есть город у моря: Краеведческий сборник / Сост. Ю. А. Гаврилов, Е. М. Голубовский.– Одесса: Маяк, 1990.– 352 с.

Історія Одеси / Голов. pед. В. Н. Станко.– Одеса: Друк, 2002.– 560 с.

Карповець М. Місто як світ людського буття.– Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2014.– 258 с.

Кинг Ч. Одесса: величие и смерть города грёз / Пер. с англ. О. Кириченко.– М.: Изд–во Ольги Морозовой, 2013.– 336 с.

Кузьминский А. Ты одессит? Проверь! Занимательная история Одессы в вопросах и ответах.– Одесса: Оптимум, 2002.– 360 с.

Лотман Ю. М. Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. Статьи. Исследования. Заметки.– СПб.: Искусство-СПБ, 2002.– 768 с.

Малахов В. Образ города в современном гуманитарном дискурсе: некоторые проблемные направления // Образ міста в контексті історії, філософії, культури.– К.: Парапан, 2005.– C. 16–19.

Мусиездов А. А. Идентичность города: динамика образа Харькова в исторической перспективе // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства.– 2009.– Вип. 15.– С. 488–494.

Найдорф М. И. Очерки европейского мифотворчества.– Одесса: Друк, 1999.– 36 с.

Портнов А., Портнова Т. Столица застоя? Брежневский миф Днепропетровска // Неприкосновенный запас.– 2014.– № 5 (97).– С. 71– 87.

Сквирская В., Хэмфри К. Одесса: «скользкий» город и ускользающий космополитизм // Вестник Евразии.– 2007.– № 1 (35).– С. 87–116.

Стародубцева Л. В. Метафизика города: Наброски к интеллектуальному портрету Харькова // Гуманитарная география: Научный и культурно- просветительский альманах; Сост., отв. ред. Д. Н. Замятин.– Вып. 3.– М.: Институт наследия, 2006.– С. 369–374.

Форум: Регіональні ідентичності в сучасній Україні та методи їх вивчення // Україна Модерна. Спеціяльний випуск. Львів – Донецьк: соціяльні ідентичності в сучасній Україні.– К.–Львів, 2007.– С. 21–23.

Херлихи П. Одесса. История. 1794–1914 / пер. с англ.– Одесса : Optimum, 2007.– 575 с.

Шліпченко С. Записано на камені: короткі інтервенції в історію та теорію архітектури.– К.: Всесвіт, 2008.– 352 с.

Richardson T. Kaleidoscopic Odessa: History and Place in Contemporary Ukraine.– Toronto: University of Toronto Press, Scholarly Publishing Division, 2008.– 240 p.

Robertson R. Globalization: Social Theory and Global Culture.– SAGE, 1992.– 211 p.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.