№ 1(27) (2017)

ПАМ’ЯТЬ ТА ІДЕНТИЧНІСТЬ

Це видання є спільним проектом Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова і міського наукового товариства «Одеська гуманітарна традиція». Збірник наукових праць «Δόξα / Докса» має міждисциплінарний характер, редакційна колегія публікує статті, що містять результати наукових досліджень переважно у галузі філософії та філології. Кожен випуск присвячений окремій тематиці.

Двадцять сьомий випуск збірки «Докса» присвячено пам’яті засновниці нашого видання – Неллі Іванової-Георгієвської. Він презентує результати оригінальних досліджень феномену пам’яті та різні виміри його існування та презентації.

В розділі 1 «Сходами пам’яті» розглядаються діалогічні можливості поетичного слова, виявляється специфіка взаємодії поцейбічного і потойбічного світів і особливості діалогу з потойбічним співрозмовником.

Другий розділ «Механізми ідентифікації та стратегії пам’яті» об’єднує статті, в яких акцентовані моменти меморації в різних царинах історичної науки та соціального життя. Зокрема, надаються грунтовні розвідки щодо дослідження методології історії, історіографії, репрезентації історічної пам’яті, національної ідентичності, створення сучасних мифів та інш. Також в розділі досліджено місто політичного вчення Арістотеля щодо розуміння сучасних механізмів самоідентифікації.

В розділі 3 «Пам’ять у релігійнії культурі» розглядається низка питань, пов’язаних з деякими аспектами вивчення різних феноменів релігійного життя, зокрема юродства, ієротопії, церковного співу та інш. Автори статей вдаються до аналізу, по-перше, меморації з точки зору історії релігії – від античності до сучасності, по-друге, розробці деяких базових концептів релігієзнавства та філософії релігії.

Розділ 4 «Соціальна пам’ять» об’єднує статті, в яких акцентовані різні моменти актуальних звернень до теми пам’яті в сучасних соціальних практиках. Пошуки ідентичності та сучасні війни різних моделей історічної та культурної пам’яти є головним предметом досліджень авторів статтей цього розділу.

Розділ 5 присвячено дослідженню місця теми пам’яті та ідентічності в мистецтві. Особливу увагу приділено феномену отримання, утримання та змін ідентичності як теми у творчості В. Шекспіра, М. Пруста, Ф. Діка, у поетичних жанрах.

В розділі 6 ми публікуємо статті двох лауреатів всеукраїнського конкурсу молодих дослідників з філософії та гуманітаристиці пам’ятіНеллі Іванової-Георгієвської (конкурса 2016 року). Ці статті присвячені різним аспектам такого важливого для нас напрямку сучасного пізнання якфеноменології.

Сьомий, вже традіційний для нашого видання, розділ “Інтелектуальні біографічні ремарки” містить першу частину великого інтерв’ю Олексія Роджеро, присвячений його меморіям щодо розвітку філософської думки у Радянському Союзі на протязі 60-70-х років.

У розділі «Наукове життя» мы публікуємо огляд конференції “Час і безсмертя”, також присвячоної пам’яті Неллі Іванової-Георгієвської.

Редакційна колегія й автори запрошують читачів до діалогу і роздумів про природу феноменів памяті та ідентичності та їх артикуляції у сучасному соціальному та художньому житті.

Це видання є спільним проектом Одеського національногоуніверситету ім. І. І. Мечникова і міського наукового товариства«Одеська гуманітарна традиція». Збірник наукових праць «Δόξα / Докса»має міждисциплінарний характер, редакційна колегія публікує статті,що містять результати наукових досліджень переважно у галузіфілософії та філології. Кожен випуск присвячений окремій тематиці.Двадцять сьомий випуск збірки «Докса» присвячено пам’ятізасновниці нашого видання – Неллі Іванової-Георгієвської. Він презентуєрезультати оригінальних досліджень феномену пам’яті та різні виміри йогоіснування та презентації.В розділі 1 «Сходами пам’яті» розглядаються діалогічні можливостіпоетичного слова, виявляється специфіка взаємодії поцейбічного іпотойбічного світів і особливості діалогу з потойбічним співрозмовником.Другий розділ «Механізми ідентифікації та стратегії пам’яті» об’єднуєстатті, в яких акцентовані моменти меморації в різних царинах історичноїнауки та соціального життя. Зокрема, надаються грунтовні розвідки щододослідження методології історії, історіографії, репрезентації історічноїпам’яті, національної ідентичності, створення сучасних мифів та інш. Такожв розділі досліджено місто політичного вчення Арістотеля щодо розуміннясучасних механізмів самоідентифікації.В розділі 3 «Пам’ять у релігійнії культурі» розглядається низка питань,пов’язаних з деякими аспектами вивчення різних феноменів релігійногожиття, зокрема юродства, ієротопії, церковного співу та інш. Автори статейвдаються до аналізу, по-перше, меморації з точки зору історії релігії – відантичності до сучасності, по-друге, розробці деяких базових концептіврелігієзнавства та філософії релігії.Розділ 4 «Соціальна пам’ять» об’єднує статті, в яких акцентовані різнімоменти актуальних звернень до теми пам’яті в сучасних соціальнихпрактиках. Пошуки ідентичності та сучасні війни різних моделей історічноїта культурної пам’яти є головним предметом досліджень авторів статтейцього розділу.Розділ 5 присвячено дослідженню місця теми пам’яті та ідентічності вмистецтві. Особливу увагу приділено феномену отримання, утриманнята змін ідентичності як теми у творчості В. Шекспіра, М. Пруста, Ф. Діка, упоетичних жанрах.В розділі 6 ми публікуємо статті двох лауреатів всеукраїнськогоконкурсу молодих дослідників з філософії та гуманітаристиці пам’яті НелліІванової-Георгієвської (конкурса 2016 року). Ці статті присвячені різнимаспектам такого важливого для нас напрямку сучасного пізнання як

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

СХОДАМИ ПАМ’ЯТІ

ШЛЯХИ ДІАЛОГУ, або ПОДОЛАННЯ СМЕРТІ СЛОВОМ PDF
О. Соболевська 9-29

МЕХАНІЗМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА СТРАТЕГІЇ ПАМ’ЯТІ

ІСТОРІОГРАФІЯ ЯК ФОРМА ФАЛЬШИВИХ СПОГАДІВ PDF
Сергій Савченко 31-43
ПРОБЛЕМА МИНУЛОГО ТА МАЙБУТНЬОГО В СУЧАСНОЇ ІСТОРИЧНОЇ СВІДОМОСТІ PDF
Катерина Лазука 44-56
КУЛЬТУРА ДОВІРИ ЯК РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ PDF
Оксана Кожем’якіна 57-68
МЕНТАЛІТЕТ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ЯК ОСНОВА ЙОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ PDF
Анатолій Стьопін 69-81
«ЗАПОВІТИ БАТЬКІВ» В «АФІНСЬКІЙ ПОЛІТІЇ» ТА «ПОЛІТИЦІ» АРІСТОТЕЛЯ: ДОСВІД ІНТЕРПРЕТАЦІЇ В КОНТЕКСТІ MEMORY STUDIES PDF
Марія Загурська 82-90

ПАМЯТЬ У РЕЛІГІЙНОЇ КУЛЬТУРІ

ЮРОДСКОЙ СМІХ ЯК ПРОЯВ БОГОХУЛЬСТВА: ДОСВІД ПРОБЛЕМАТИЗАЦІЇ PDF
Олена Петриківська 92-107
ІЕРОТОПІЯ ЯК ПРЕДМЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ PDF
Катерина Шевчук 108-115
ПОЧАТКИ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ПРОПОВІДІ У ПІВНІЧНОМУ ПРИЧОРНОМОР’Ї PDF
Дмитро Беник 116-123
ПРОБЛЕМА ПОВЕРНЕННЯ ДО ТРАДИЦІЙНОГО ЦЕРКОВНОГО СПІВУ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ PDF
Тетяна Маркова 124-132

СОЦІАЛЬНА ПАМЯТЬ

«ВІЗАНТІЯ ПІСЛЯ ВІЗАНТІЇ», АБО ОБРАЗ ДРУГОГО РИМУ СКРІЗЬ ПРИЗМУ ТРЕТЬОГО. PDF
Олексій Каменских 134-147
ПРИХОВАНІ СЕНСИ СУЧАСНИХ МАСОК PDF
Олена Золотарьова 148-163
ІДЕНТИЧНІСТЬ ОДЕСИТІВ ТА ОБРАЗ МІСТА У МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ PDF
Фаріда Тихомірова 164-179
ОДЕСЬКИЙ МІФ У «ПІДПРИЄМСТВАХ ПАМ’ЯТІ» PDF
Оксана Довгополова 180-197
«БАБИН ЯР» В СУЧАСНІЙ ПОЛІТИЦІ ПАМ'ЯТІ: ФІЛОСОФСЬКО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ PDF
Яна Барінова 198-205
ФЕНОМЕНИ СПОТВОРЕНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА СПОТВОРЕНОЇ ПАМ’ЯТІ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО КОНФЛІКТУ НА ДОНБАСІ PDF
Олександр Єременко 207-213

ПАМ’ЯТЬ ТА ІДЕНТИЧНІСТЬ У МИСТЕЦТВІ

В ПОШУКАХ ТОПОЛОГІЇ Я. ПО СЛІДАХ КОНЦЕПЦІЇ МАМАРДАШВІЛІ PDF
Ліана Кришевська 215-222
«ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ?»: ІДЕНТИФІКАЦІЯ ГЕРОЯ У ПОЕТИЧНИХ ЖАНРАХ.
Ольга Королькова 223-232
ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИЧНОСТІ В «КОРОЛІ ЛІРІ» В. ШЕКСПІРА PDF
Олена Колесник 233-239
ПІДРОБЛЮВАННЯ СПОГАДІВ, ОСОБИСТОСТІ ТА РЕАЛЬНОСТІ В ОПОВІДАННІ ФІЛІПА К. ДІКА “WE CAN REMEMBER IT FOR YOU WHOLESALE” PDF
Костянтин Райхерт 240-248

ЛАУРЕАТИ КОНКУРСУ ПАМ’ЯТІ НЕЛЛЛІ ІВАНОВОЇ ГЕОРГІЄВСЬКОЇ

ЕДІТ ШТАЙН В ҐЕТТІНҐЕНСЬКОМУ КОЛІ ФЕНОМЕНОЛОГІВ PDF
Інна Савинська 252-266
ФЕНОМЕНОЛОГІЧНА РОЗМІТКА І ТОПОГРАФІЯ КАТЕГОРІЇ «НІЩО» У ФУНДАМЕНТАЛЬНІЙ ОНТОЛОГІЇ М. ГАЙДЕҐҐЕРА PDF
Ігор Пронін 267-275

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ БІОГРАФІЧНІ РЕМАРКИ

З ІСТОРІЇ РАДЯНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ 60-70-Х РОКІВ (частина 1) PDF
Олексій Роджеро 277-299

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

ЧАС І БЕЗСМЕРТЯ (ПАМ’ЯТІ НЕЛЛІ АДОЛЬФІВНИ ІВАНОВОЇ-ГЕОРГІЄВСЬКОЇ) PDF
Інна Голубович, Олександр Кирилюк 302-320