DOI: https://doi.org/10.18524/2410-2601.2016.2(26).143971

СОЦІАЛЬНЕ ЗНАННЯ В ЕПОХУ ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНОСТІ

Фаріда Тихомірова

Анотація


Стаття присвячена перспективам взаємодії між природничим та соціально-гуманітарним пізнанням, яка стає загальновизнаною тенденцією культури в епоху трансдисциплінарності. Суспільство знання потребує нового рівня ефективності коммунікації між науками. Саме в трансдисциплінарних комунікаціях народжуються новітні технології, що створюють образ майбутнього. Сучасна наука перетворюється на діяльність по створенню нових технологій, у тому числі гуманітарних та соціальних.


Ключові слова


інтеграція та диференціація наукового знання; трансдисціплінарність; НБІК–технології; НБІК–конвергенція; НБІК– суспільство; суспільство знання; інформаційна цивілізація;

Повний текст:

PDF

Посилання


Arshinov V. I. (2010) Sotsial’noe izmerenie NBIK-mezhdistsiplinarnosti [Thesocial dimension of NBIC-interdisciplinarity], Filosofskie nauki, Moscow,№ 6, pp. 22-35.

Budanov V. G. (2009) Sinergetika, mezhdistsiplinarnoe modelirovanie iprakticheskaya filosofiya [Synergetics, interdisciplinary modeling and practicalphilosophy], Moscow, Poligraf-Inform, pp. 162–176.

Vernadskiy V.I. (1991) Nauchnaya mysl’ kak planetnoe yavlenie [ScientificThought as a Planetary Phenomenon], Moscow, Nauka, 271 p.

Gorbunov N. P. (2010) Nanotekhnologii – prioritetnye napravleniyainnovatsionnoy deyatel’nosti Ukrainy [Nanotechnology - the priority directionsof innovation activity in Ukraine] Energosberezhenie. Energetika.Energoaudit, № 3, K., pp. 76–80.

Dmitrieva M. S.(2005) Sinergetika – vid integratsionnoy teorii [Synergetics– kind of integration theory], Odessa, Astroprint, 184 p.

Dobronravova I. S. (2008) Metodologicheskie osnovaniyamezhdistsiplinarnogo issledovaniya postneklassicheskikh praktik[Methodological bases of interdisciplinary research practicespostnonclassical], Totallogy-XXI. Postneklasychni doslidzhennya. Vyp.19., K., pp. 43–48.

Dobronravova I. S. (2000) Na kakikh osnovaniyakh osushchestvimo edinstvo sovremennoy nauki? [On what grounds feasible unity of modernscience?], Moscow, Progress-Traditsiya, pp. 343–352.

Kagan M. S. (2001) Perspektivy razvitiya gumanitarnykh nauk v XXI veke[Prospects for the development of the humanities in the XXI century],Spb., pp. 9–14.

Kanke V. A. (2011) Istoriya i filosofiya khimii [History and philosophy ofchemistry], Moscow, NIYaU MIFI, 232 p.

Kizima V.V. (2011) Metafizika total’nosti: preodolenie tupika v ponimaniislozhnosti [Metaphysics of totality, overcoming deadlock in understandingcomplexity], Moscow, Progress-Traditsiya, pp.185–193

Kiyashchenko L. P. (2004) Filosofiya transdistsiplinarnosti kak opytprakticheskogo filosofstvovaniya [Philosophy Transdisciplinarity as thepractical experience of philosophizing], Praktichna filosofiya. K., pp. 11–20

Knyazeva E. N., Kurdyumov S. P. (2003) Transdistsiplinarnost’ sinergetiki:education], Moscow, pp. 347–348.

Kruhlyak M. I. (2006) Metodolohichnyy analiz tendentsiyi do yednosti pryrodnychoho ta sotsiohumanitarnoho znannya za doby postneklasychnoyi nauky: dys. kand. filos. nauk: 09.00.02 [Methodological analysis of trends in the unity of natural and socio-humanitarian knowledgein the era of science Postnonclassical], K., 176 p.

Kruhlyak M. I. (2005) Transformatsiya obrazu zahal’nonaukovoyimetodolohiyi: vid zrazkovoyi normatyvnosti do plyuralizmu imizhdystsyplinarnosti [The transformation of the image of general scientificmethodology, normative model of pluralism and interdisciplinarity],Mul’tyversum. Filosofs’kyy al’manakh., Vyp.. 47, K., Ukrayins’kyy tsentr dukhovnoyi kul’tury, pp. 105–114.

Lektorskiy V. A. (2005) Vozmozhna li integratsiya estestvennykh nauk i nauk o cheloveke? [It is the integration of natural sciences and the human sciencespossible?], Moscow, Progress–Traditsiya, p. 13– 22.

Luk’yanets V.S. (2003) Naukoemkoe budushchee. Filosofiyananotekhnologii. Zagadka Silentium Universi [Knowledge-based future.nanotechnology philosophy. Riddle Silentium Universi], Praktychnafilosofiya, K., № 3, pp. 10–27.

Mayntser K. (2010) Vyzovy slozhnosti v XXI veke. Mezhdistsiplinarnoevvedenie [The challenges of complexity in the XXI century. Interdisciplinaryintroduction], Voprosy filosofii, Moscow, pp. 84–98.

Moren E. (2005) Metod. Priroda Prirody [Method. Nature of Nature],Moscow, Progress-Traditsiya, 464 p.

Ob’yednannya zusyl’ z metoyu rozvytku nanotekhnolohiy (2009) [Joining forces to develop nanotechnology], Visnyk Natsional’noyi akademiyi naukUkrayiny, K., № 9, pp. 39–50.

Paton B. (2009) Nanonauka i nanotekhnologii: tekhnichniy, medichniy tasotsial’niy aspekti [Nanosciences and Nanotechnologies: technical, medicaland social aspects], Visn. NAN Ukra¿ni, № 6, pp. 18–26.

Podshyvalkyna V. Y. (1997) Sotsyal’nye tekhnolohyy: problemy metodolohyy y praktyky [Social technologies: problems of methodology and practice], Kyshynev, Tsentral’naya typohrafyya, 352 p.

Punchenko O. P. (2013) Tsyvylyzatsyonnoe yzmerenye ystoryychelovechestva [Civilizational dimension of the history of mankind], Odessa,Astproprynt, 448 p.

Stepyn B. C. (2003) Samorazvyvayushchyesya systemû ypostneklassycheskaya ratsyonal’nost’ [Self-developing system andpostnonclassical rationality], Voprosy fylosofyy. Moscow, № 8, pp. 5– 17.

Tykhomyrova F. A. (2013) Lohiko-systemni zasady intehratsiyi tadyferentsiatsiyi naukovoho znannya: dys. kand. filos. nauk: 09.00.02 [Logicaland systematic principles of differentiation and integration of scientificknowledge], Odesa, 212 pp.

Tyutyunnik Yu.T. (1999) Ideologiya rizomy [The ideology of the rhizome],Kuyiv, TsHO NAN Ukrayiny, pp. 272–276.

Uemov A. I. (2000) Sistemnyy podkhod k probleme klassifikatsii nauk inauchnykh issledovaniy [A systematic approach to the problem ofclassification of sciences and research], Filosofskie nauki, Moscow, № 2.,pp. 87–101.

Khaken G. (1999) Mozhem li my primenyat’ sinergetiku v naukakh ocheloveke? [Can we use synergies in the human sciences?]. Moscow, Yanus-K, pp. 11–26.

Kholton Dzh. (1981) Tematicheskiy analiz nauki [Thematic analysis of science],Moscow, Progress, 382 p.

Tsekhmistro I. Z. (2002) Kholisticheskaya filosofiya nauki [Holistic Philosophyof Science], Sumy, Universitetskaya kniga, 364 p.

Chaykovskiy A. V. (2010) Logiko-sistemnyy aspekt problemy integratsii idifferentsiatsii filosofskogo i nauchnogo znaniya [Logical and systematicaspect of the problem of integration and differentiation of philosophicaland scientific knowledge], Filosofiya nauki: sistemnyi aspekt, Odessa,Astroprint, pp. 82–92.

Shirinyan A. S. (2009) Natsional’ne naukovo – tekhnolohichne ahenstvo nanomaterialiv – zaporuka uspishnoho rozvytku maybutn’oyi tekhnosfery Ukrayiny [National scientific- technological nanomaterials agency – the key to successful future of Ukraine technosphere], Nauka ta innovatsiyi, K., № 2, pp. 32–37.

Larrere R. (2009) Questioning the Nano-Bio-Info-Convergence , HYLE. Internationaljournal for philosophy of chemistry, Vol. 15.– № 1, pp. 15–20.

Nikolescu B.(2004) Toward a Methodological Foundation of the Dialoguebetween the Technoscientific and Spiritual Cultures, in Differentiation andIntegration of Worldviews, Saint Petersbourg, pp. 139–152.

Roco M. (2005) Managing nano-bio-info-cogno: converging technologiesin society, New York, Springer, 390 p.

Schummer J. (2004) Multidisciplinarity, Interdisciplinarity, and Patterns ofResearch Collaboration in Nanoscience and Nanotechnology,Scientometrics, 59, pp. 425–465


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Аршинов В. И. Социальное измерение НБИК-междисциплинарности // Философские науки.– М., 2010.– № 6.– С. 22–35.

Буданов В. Г. Синергетика, междисциплинарное моделирование и практическая философия // Философия в современном мире / под ред. В. И. Маркина, В. Д. Волкогоновой, В. А. Яковлева.– М.: Полиграф-Информ, 2009.– С. 162–176.

Вернадский В. И. Научная мысль как планетное явление.– М.: Наука, 1991.– 271 с.

Горбунов Н. П. Нанотехнологии – приоритетные направления инновационной деятельности Украины // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит.– 2010.– № 3.– С. 76–80.

Дмитриева М. С. Синергетика – вид интеграционной теории // Синергетика в науке и наука языком синергетики: Сборник статей.– Одесса: Астропринт, 2005.– 184 с.

Добронравова И. С. Методологические основания междисциплинарного исследования постнеклассических практик / И.С.Добронравова // Totallogy- XXI. Постнекласичні дослідження. – 2008. – Вип. 19.– С. 43-48.

Добронравова И. С. На каких основаниях осуществимо единство современной науки? // Синергетическая парадигма. Многообразие поисков и подходов.– М.: Прогресс-Традиция, 2000.– С. 343–352.

Каган М. С. Перспективы развития гуманитарных наук в XXI веке // Методология гуманитарного знания в перспективе XXI века: материалы межд. науч. конф. Серия «Symposium». Вып. № 12.– СПб., 2001.– C. 9–14.

Канке В. А. История и философия химии.– М.: НИЯУ МИФИ, 2011.– 232 с.

Кизима В. В. Метафизика тотальности: преодоление тупика в понимании сложности //Синергетическая парадигма: Синергетика инновационной сложности.– М: Прогресс-Традиция, 2011.– С.185–193.

Киященко Л. П. Философия трансдисциплинарности как опыт практического философствования // Практична философiя.– К., 2004.– № 2.– С. 11–20.

Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Трансдисциплинарность синергетики: следствия для образования // Синергетическая парадигма. Человек и общество в условиях нестабильности.– М., 2003.– С. 347–348.

Кругляк М. І. Методологічний аналіз тенденції до єдності природничого та соціогуманітарного знання за доби постнекласичної науки : дис. канд. філос. наук: 09.00.02 / Кругляк Мирослава Іванівна. – К., 2006. – 176 с.

Кругляк М. І. Трансформація образу загальнонаукової методології: від зразкової нормативності до плюралізму і міждисциплінарності // Мультиверсум. Філософський альманах: Зб. наук. праць.– Вип. 47.– К.: Український центр духовної культури, 2005.– С. 105–114.

Лекторский В. А. Возможна ли интеграция естественных наук и наук о человеке? // Наука глазами гуманитария.– М.: Прогресс-Традиция, 2005.– С. 13– 22.

Лукьянец B. C. Наукоёмкое будущее. Философия нанотехнологии. Загадка Silentium Universi // Практична філософія.– К., 2003.– № 3.– С. 10–27.

Майнцер К. Вызовы сложности в XXI веке. Междисциплинарное введение // Вопросы философии.– М., 2010.– № 10.– С. 84–98.

Морен Э. Метод. Природа Природы: Пер. с франц. Е. Н. Князевой.– М.: Прогресс-Традиция, 2005.– 464 с.

Об’єднання зусиль з метою розвитку нанотехнологій // Вісник Національної академії наук України. – К., 2009.– № 9.– С. 39–50.

Патон Б. Нанонаука і нанотехнології: технічний, медичний та соціальний аспекти // Вісн. НАН України.– К., 2009.– № 6.– С. 18–26.

Подшивалкина В. И. Социальные технологии: проблемы методологии и практики.– Кишинев: Центральная типография, 1997.– 352 с.

Пунченко О. П. Цивилизационное измерение истории человечества.– Одесса: Астпропринт, 2013.– 448 с.

Степин B. C. Саморазвивающиеся системы и постнеклассическая рациональность // Вопросы философии.– М., 2003.– № 8.– С. 5–17.

Тихомирова Ф. А. Логіко-системні засади інтеграції та диференціації наукового знання: дис. канд. філос. наук: 09.00.02.– Одеса, 2013.– 212 с.

Тютюнник Ю. Т. Идеология ризомы // Totallogy – XXI (другий i третiй випуски). Постнекласичнi дослiдження.– К., ЦГО НАН України, 1999.– C. 272–276.

Уёмов А. И. Системный подход к проблеме классификации наук и научных исследований // Философские науки.– М., 2000.– № 2.– С. 87–101.

Хакен Г. Можем ли мы применять синергетику в науках о человеке? // Синергетика и психология. Тексты.– Вып. 2. Социальные процессы.– М.: Янус- К, 1999.– С. 11–26.

Холтон Дж. Тематический анализ науки.– М.: Прогресс, 1981.– 382 с.

Цехмистро И. З. Холистическая философия науки.– Сумы: Университетская книга, 2002.– 364 с.

Чайковский А. В. Логико-системный аспект проблемы интеграции и дифференциации философского и научного знания // Философия науки: системный аспект.– Одесcа: Астропринт, 2010.– С. 82–92.

Шірінян А. С. Національне науково – технологічне агенство наноматеріалів – запорука успішного розвитку майбутньої техносфери України // Наука та інновації.– 2009.– № 2.– С. 32–37.

Larrere R. Questioning the Nano-Bio-Info-Convergence // HYLE. International journal for philosophy of chemistry.– 2009.– Vol. 15.– № 1.– P. 15–20.

Nikolescu B.Toward a Methodological Foundation of the Dialogue between the Technoscientific and Spiritual Cultures, in Differentiation and Integration of Worldviews // International Readings on Theory, History and Philosophy of Culture, edited by Liubava Moreva. № 18, Eidos.– S.-Petersbourg, 2004.– P. 139–152.

Roco M. Managing nano-bio-info-cogno: converging technologies in society.– National Science and Technology Council’s Subcommittee on Nanoscale Science, Engineering, and Technology.– 2005.– Springer.– 390 p.

Schummer J. Multidisciplinarity, Interdisciplinarity, and Patterns of Research Collaboration in Nanoscience and Nanotechnologyn // Scientometrics.– 2004.– 59.– P. 425–465.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.