DOI: https://doi.org/10.18524/2410-2601.2016.2(26).144227

СИСТЕМНА МЕТОДОЛОГІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ

Фаріда Тихомірова, Павло Тихоміров

Анотація


Соціальну рекламу розглянуто як систему з точки зору загальної параметричної теорії систем. А. І.Уйомова. Системна інтерпретація знань про складні об’єкти найбільш адекватна характеру їхнього функціонування та розвитку. Відповідно до того, що реклама набуває все більшої ваги у сфері масових комунікацій, вона починає цікавити науковців як система, що функціонує за власними законами й використовує задля досягнення поставленої комунікаторами мети здавна відомі прийоми апелювання до людської психіки на свідомому та підсвідомому рівнях. Так, останнім часом до реклами застосовують підходи, засновані на витлумаченні її як знакової системи зі своїми засобами віддзеркалення та трактування дійсності.

 

Фаріда Тихомірова, Павло Тихоміров

 

СИСТЕМНА МЕТОДОЛОГІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ

Соціальну рекламу розглянуто як систему з точки зору загальної параметричної теорії систем. А. І.Уйомова. Системна інтерпретація знань про складні об’єкти найбільш адекватна характеру їхнього функціонування та розвитку. Відповідно до того, що реклама набуває все більшої ваги у сфері масових комунікацій, вона починає цікавити науковців як система, що функціонує за власними законами й використовує задля досягнення поставленої комунікаторами мети здавна відомі прийоми апелювання до людської психіки на свідомому та підсвідомому рівнях. Так, останнім часом до реклами застосовують підходи, засновані на витлумаченні її як знакової системи зі своїми засобами віддзеркалення та трактування дійсності.

 

соціальна реклама; система цінностей; знакова система; атрибутивні системні параметри; комунікативна практика.

 

Farida Tykhomirova Odessa I. I. Mechnikov National University

 Pavlo Tykhomirov


Ключові слова


соціальна реклама; система цінностей; знакова система; атрибутивні системні параметри; комунікативна практика;

Повний текст:

PDF

Посилання


Avylova M. A. (2012) Systema evropeiskykh tsennostei: myf yly realnost? [The system of European values: myth or reality?], Obshchestvennye nauky,# 4, pp. 213–215.

Buhaiova O. I. (2013) Sotsialna reklama yak osoblyvyi zhanr [Social advertising as a special genre], Mizhnarodnyi visnyk: Kulturolohiia. Filolohiia.Muzykoznavstvo, Vyp. 1(1), pp. 123–128.

Vasylieva L. A. (2005) Sotsialno-filosofska kontseptualizatsiia reklamy:avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. filol. nauk: spets. 09.00.03«Sotsialna filosofiia ta filosofiia istorii» [Socio-philosophicalconceptualization of advertising], Kharkiv,18 p.

Suspilni tsinnosti naselennia Ukrainy v teoretychnykh i praktychnykhvymirakh (2013) [Social values of Ukraine’s population in the theoreticaland practical dimensions], Kyiv, IPiEND im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy, 336 s.

Uemov A. I. (2000) Sistemnye aspekty filosofskogo znaniya [System aspectsof philosophical knowledge], Odessa, Studiya «Negotsiant», 159 p.

Uemov A.I (1978) Sistemnyy podkhod i obshchaya teoriya sistem [Systemapproach and general systems theory], Moscow, Mysl’, 272 p.

Uemov A., Saraeva I., Tsofnas A. (2000) Obshchaya teoriya sistem dlyagumanitariev [The general theory of systems for the humanities], VarshavaUniwersitas Rediviva, 276 p.

Khavkina L. (2010) Suchasnyi ukrainskyi reklamnyi mif [Modern Ukrainian advertising myth], Kharkiv, Kharkivske istoryko-filolohichne tovarystvo, 352 p.

Shcherbakova I. E. (2014) Tsinnosti ob’iednanoi Yevropy [The values of anunited Europe], Kyiv, VTs «Akademiia», 208 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Авилова М. А. Система европейских ценностей: миф или реальность? // Общественные науки.– 2012.–.№ 4.– С. 213–215.

Бугайова О. І. Соціальна реклама як особливий жанр // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство.– 2013.– Вип. 1(1).– С. 123–128.

Васильєва Л. А. Соціально-філософська концептуалізація реклами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії».– Харьков, 2005.– 18 с.

Суспільні цінності населення України в теоретичних і практичних вимірах / Авт. колектив: М. І. Михальченко (керівник) та ін.– К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2013.– 336 с.

Уёмов А. И. Системные аспекты философского знания.– Одесса: Студия «Негоциант», 2000.– 159 с.

Уёмов А. И. Системный подход и общая теория систем.– М.: Мысль, 1978.– 272 с.

7. Уёмов А., Сараева И., Цофнас А. Общая теория систем для гуманитариев.– Варшава: Uniwersitas Rediviva, 2000.– 276 c.

Хавкіна Л. Сучасний український рекламний міф.– Харьков: Харківське історико-філологічне товариство, 2010.– 352 с.

Щербакова Ю. Е. Цінності об’єднаної Європи.– К.: ВЦ «Академія», 2014.– 208 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.