DOI: https://doi.org/10.18524/2410-2601.2011.16.201762

Кумівські жарти: відголоски одного стародавнього обряду

Олександр Кирилюк

Анотація


Широко розповсюджені адюльтерні відносини між хрещеними батьками одним своїм джерелом йдуть до аграрних свят божества, що помирає та воскресає. Їхнє жартівливе обігравання зв’язане зі стадіальним моментом веснянолітніх обрядів. Інше джерело інституту кумівства – язичеський обряд прилучення немовляти до роду. Накладення цих двох обрядів один на одного привело до становлення інституту кумівства між хрещеними батьками, перший з який привніс у їхні відносини сміховий момент, пов’язаний з ейфорією від відновлення репродуктивності божества родючості.


Ключові слова


кумування; хрещені батьки; фольклор; сміх; секс;

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бондарь Н. И. Кукушка // КубаньУкраина: Материалы к этнокультурному словарю Кубани.– Краснодар [Електронний ресурс. Режим доступу: http:// kubanukraine. org/ru/index_ru. html].

Боряк O. O. Трансформаційні зміни у функціях бабиповитухи як ключового персонажа родильної обрядовості // Гілея: науковий вісник ; Зб. наук. праць. Всеукр. фахове видання.– [s. l.] Випуск 30.– 2010. [Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ Gileya/2010_30/ Gileya30/I19_doc.pdf].

В круге жизни: рождение ребенка // Энциклопедия обрядов и обычаев ; Брудная Л. И., Гуревич 3. М., Дмитриева О. Л. [составители].– Спб.: Респекс, 1996.– 560 с. [Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.gumer.info/ bibliotek_Buks/Culture/Obrjads/Obrjad_14.php].

Веселовский А. Н. Три главы из исторической поэтики // Историческая поэтика.– М.: Худож. лит., 1940.– С. 200–383.

Гаврилюк Н. К. Картографирование явлений духовной культуры (по материалам родильной обрядности украинцев).– К., 1981.– 279 с.

Зимина Т. А. Кумление // Русские праздники и обряды ; Календарные народные праздники и обряды ; Весеннелетние праздники и обряды.– Российский этнографический музей ; [Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.ethnomuseum.ru/section62/2092/2089/4147.htm].

Зимина Т. А. Троицкий венок // Русские праздники и обряды ; Календарные народные праздники и обряды ; Весеннелетние праздники и обряды– Российский этнографический музей ; [Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.ethnomuseum.ru/section62/2092/2089/4180.htm].

Кирилюк О. С. Адоніс та Купала: універсальнокультурна структурна типологія // Δσξΰ/Докса.– Вип. 4.– Одеса: ОНУ, 2003.– С. 290–306.

Лозко Г. С. Іменослов: імена слов’янські, історичні та міфологічні.– К.: Сварог, 1998.– 176 с.

Рубан В. Бережа.– Харьков, 1988.– [Електронний ресурс. Режим доступу: http://lib. kharkov.ua/SU/UKRAINA/RUBAN_W/berezha.txt_Piece40.18].

Судаков Г. Вологодский крестьянин в зеркале родного говора // Русская речь.– 2004.– №3. [Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.booksite.ru/ pressa/162.htm].

Ткач В. В. Виховання обдарованої дитини на традиціях народної педагогіки // Педагогічні студії. Укр.німецькі педагогічні студії. Зб. наук. праць учених унту ФрідріхаАлександра (ЕрлангенНюрнберг) та Бердянського держ. пед. унту / За ред. К. О. Баханова.– Бердянськ: БДПУ, 2005.– 329 с. [Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.bdpu.org/ scientific_published/ Pedagogical_studios/12].

Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древностей: реликты язычества в восточнославянском культе Николая Мирликийского.– М.: Издво МГУ, 1982.– 248 с.

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.