№ 15 (2010)

УНІВЕРСАЛЬНІ ВИМІРИ КУЛЬТУРИ

Це видання є спільним проектом Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова і міського наукового товариства «Одеська гуманітарна традиція». Збірник наукових праць «Δόξα / Докса» має міждисциплінарний характер, редакційна колегія публікує статті, що містять результати наукових досліджень переважно у галузі філософії та філології. Кожен випуск присвячений окремій тематиці.

Випуск 15 виходить з нагоди 60-річного ювілею доктора філософських наук, професора Олександра Кирилюка. Автори і редакційна колегія висловлюють свою глибоку пошану і щиру любов до філософа, чиї наукові пошуки, викладацьке служіння і людське спілкування зумовлені такою метафізикою життя, яка не погоджується ані з онтологічним нігілізмом, ані з пізнавальним та моральним релятивізмом, але орієнтує його на той по-справжньому філософський спосіб перебування у світі, коли перед лицем Істини ризикуєш усім своїм буттям. О. Кирилюк – відомий в Україні та поза її межами вчений, котрий більш двадцяти років своєї дослідницької діяльності присвятив саме вивченню проблеми універсалій культури. Збірник відкривається великим текстом нашого ювіляра, що переконливо демонструє, як категорії граничних підстав (народження, життя, смерть, безсмертя) і світоглядні коди (агресивний, аліментарний, еротичний, інформаційний) створюють інваріанти, константи та універсалії культури. На ґрунті цього автор статті пропонує власний варіант універсально-культурного аналізу як самих текстів культури, так і мов їх опису.

В розділі 1 збірника «Теоретичні аспекти проблеми універсалій культури» автори статей розглядають різні сторони універсалістського відношення до культури. Сама можливість онтологічного, антропологічного, аксіологічного, семантичного чи логічного підходів до дослідження феноменів культури тематизується у наданих в цьому розділі текстах. Зокрема, в ряді статей обґрунтована як універсальна роль діалогічного принципу у функціонуванні, пізнанні та витлумаченні культури. В розділі розглядаються також межі й можливості використання різних методологічних засобів і стратегій (вимірювання, реконструкція та ін.) в аналізі культури в цілому та окремих її проявів.

В другому розділі «Аналіз окремих феноменів культури в універсальній перспективі» містяться статті, що в них здійснені спробидослідження і надані результати вивчення окремих культурних явищ і текстів, розглянутих в контексті основної теми цього випуску збірника. Зокрема, витлумачуються твори художньої літератури, музики, театру, кінематографу, релігійні та соціальні практики різних традицій і епох.

В цьому випуску пропонуємо читачеві новий розділ: «Інтелектуальні біографічні ремарки» (3). В ньому представлені погляди авторів публікацій на можливість виявлення в нашому житті універсалій співтворчості (наукової та художньої), написаних в автобіографічній манері і присвячених темам співіснування та співучасті (в різних значеннях цього слова) поколінь в культурі.

Традиційним для нашого видання є розділ 4 – «Переклади». В 9-му випуску «Докси» вже був опублікований великий фрагмент перекладу російською мовою пізньої праці видатного німецького філософа Т. В. Адорно «Жаргон подлинности. О немецкой идеологии» (Jargon der Eigentlichkeit. Zur Deutschen Ideologie).

В цьому випуску представлений інший фрагмент цього твору, люб’язно наданий редколегії для публікації його перекладачем, відомим фахівцем з німецької філософії Євгеном Борисовим, який публікується за дозволом видавництва «Канон+», що має права на видання цієї книги Адорно. Тема справжності й відповідальності, піднята в цій роботі класиком німецької соціальної філософії, завжди була важливою щодо ставлення до життя і власних професійних знань нашого дорогого ювіляра Олександра Кирилюка.

Справа, мабуть, не в тому, що О. Кирилюк є автором багатьох наукових праць, серед яких декілька монографій, і навіть не в тому, що він має власну філософську концепцію універсалій культури, перевірену його розвідками, що залучали до аналізу різноманітний матеріал. Нам видається важливим усвідомлення колегами справжності його дослідницького доробку, визнання безумовної значущості не лише вже досягнутих результатів, але й самого пошуку – чесного, принципового, відповідального.

Збірник «Докса» відчуває свою причетність до історичної події – формування громади, що відчула на собі вплив плідних ідей О. Кирилюка, що була вражена смиренною скромністю цього світлого розуму і відкритою щедрістю цього великого серця.

Редакційна колегія

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск Без заголовку

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ УНІВЕРСАЛІЙ КУЛЬТУРИ

Універсалії культури в основних світових сюжетах: аналіз мови опису PDF
О. Кирилюк 9-50
На захист філософії універсалізму PDF
Т. Суходуб 52-61
Культура: об'єктивація універсальної суб'єктивності або універсальна об'єктивація свідомості? PDF
О. Погорелов 62-73
Антропологический смысл культуры PDF (Русский)
Е. Петриковская 74-83
Место человека в культуре: превращения человеческого PDF (Русский)
Л. Облова 84-91
Согласование ценностей и нормативные основания культуры PDF (Русский)
О. Барановская 92-103
Життєсвітова проекція культури PDF
О. Садоха 104-112
Андрогинная проекция гендерного универсума личности PDF (Русский)
О. Побережная 113-119
Универсалии культуры «второго порядка» PDF (Русский)
Сергій Шевцов 120-128
Рациональные и нерациональные основания ценностей PDF (Русский)
А. Афанасьев, И. Василенко 129-138
Интерсубъективный подход в психоанализе: историко- теоретический экскурс PDF (Русский)
А. Романов 139-147
Рескриптивність соціокультурного пізнання: утопія, ідеологія. теорія PDF
В. Шамрай 148-161
Диалог: всепроникающий логос Гераклита PDF (Русский)
А. Худенко 162-171
Феномен діалогу як універсалія культури PDF
В. Даренський 172-182
Структурна реалізація в тексті діалогічного принципу витлумачення як універсальна передумова розуміння PDF
Н. Іванова-Георгієвська 183-192
Неґативна онтологія «пост-»: пошук нового культурного універсалізму PDF
С. Пролеєв 193-204
Медиаархив как форма присутствия прошлого PDF (Русский)
К. Шевцов 205-214
Писать код. Касаться PDF
Е. Малышкин 215-221
Измерения культуры в концепциях наук о культуре PDF (Русский)
А. Ковальчук 222-230
Логический и семиотический квадраты: изоморфизм PDF (Русский)
К. Райхерт 231-238
Философские аспекты реконструкции (на примере исследования архаической культуры Древней Греции) PDF (Русский)
И. Коновалова 239-246

АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ФЕНОМЕНІВ КУЛЬТУРИ В УНІВЕРСАЛЬНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

Реальность, нереальность и сверхреальность игры как универсального явления культуры PDF
А. Бородецкая 248-257
Произведение и его смысл. В продолжение спора о легитимности искусства PDF
Л. Кришевская 258-266
Искусство в контексте визуальной антропологии PDF
В. Савченко 267-275
Музика: гармонія сфер чи інструмент культури?
О. Гомілко 276-285
Книга как универсалия культуры (роман Карлоса Руиса Зафона «Тень ветра» через призму аксиологии) PDF
В. Мусий 286-294
Симпрактичность традиционной культуры PDF
А. Михайлюк 295-302
Особливості сприйняття простору і часу в традиційній культурі PDF
І. Сумченко 303-312
Универсальность форм изобразительного языка палеолита и неолита PDF
Г. Палатников 313-324
Погляд крізь порожнечу (філософія «порожнечі» як основа буддизму) PDF
А. Стрелкова 325-333
Буддапалита и Бхававивека: спор об абсолютной и относительной истине в ранней Мадхьямике PDF
С. Секундант, Д. Очкин 334-342
Диалог искуственного и безыскусного в традиции чань-буддизма PDF
Ю. Томашевская 343-353
Мифопоэтические универсалии протестантизма PDF
Н. Бевзюк 354-364
Вечный город, жертва и империя. Опыт феноменологического осмысления PDF
В. Кебуладзе 365-373
Контамінація архетипів героя і гори як засіб символічної авторепрезентації політичного лідера PDF
Г. Краснокутський 374-382
«Мифологичность» сюжетных воплощений темы Дон Жуана в классических образцах (Тирсо де Молина – Мольер – Моцарт) PDF
В. Семенова-Марищак 383-392
Iнтерпретація міфологеми троїстої смерті в мистецтві ХХ-ХХІ століть PDF
О. Колесник 393-399
Универсальный характер театральных коммуникаций PDF
А. Баканурский, Б. Шевченко 400-406
Феномен апокалиптического мифа в серийном кинематографе PDF
С. Савченко 407-414
В поисках метода: М. Блок и П. М. Бицилли о природе культурно-исторического познания PDF
В. Саченко 415-422
Соотношение этического и эстетического в культуре: анализ концепции Бенно Хюбнера PDF
И. Никифорова 423-429
Модуси українського декадансу як культурна складова порівняльного літературознавства PDF
Л. Ткач 430-437
Дискурсивний аналіз Оксани Забужко на прикладі роману «Перверзія» Юрія Андруховича PDF
М. Міклін 438-450
Рецепция Украины в немецкой и австрийской литературе 19 в. (К вопросу о формировании национальных стереотипов) PDF
О. Королькова 451-461
Феномен судьбы художника в литературно- философском наследии серебряного века PDF
Е. Соболевская 462-472
Смерть як методологічний конструкт постмодерністської філософії і художньої літератури PDF
С. Повторева 473-482
О грамматической фигуре PDF
А. Шпольберг 483-493
Фразеологизмы как квазиэталон культурно-национального восприятия PDF
В. Горбань, М. Клокова 494-501

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ БІОГРАФІЧНІ РЕМАРКИ

Отзыв на диссертацию как ситуация и событие мысли (нестрогие заметки о неофициальном отзыве А.С.Кирилюка на диссертацию о «ситуации») PDF (Русский)
И. Голубович 503-518
Братство в среде художников как утраченная универсалия сотворчества (воспоминания) PDF
Ю. Егоров 519-528
Отпечатки с сохранившихся негативов PDF
И. Панасюк 529-537

ПЕРЕКЛАДИ

Игры с подлинностью Теодора Визенгрунда Адорно PDF
В. Левченко 539-547
Жаргон подлинности. О немецкой идеологии (фрагмент) (перевод с немецкого Евгения Борисова) PDF
Т. В. Адорно 548-568