№ 14 (2009)

НІМЕЦЬКА ФЕНОМЕНОЛОГІЧНА ТРАДИЦІЯ У ФІЛОСОФІЇ, ГУМАНІТАРИСТИЦІ ТА КУЛЬТУРІ

Це видання є спільним проектом Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова і міського наукового товариства «Одеська гуманітарна традиція». Збірник наукових праць «Δόξα / Докса» має міждисциплінарний характер, редакційна колегія публікує статті, що містять результати наукових досліджень переважно у галузі філософії та філології. Кожен випуск присвячений окремій тематиці.

Випуск 14 редакція присвятила феноменологічній філософії на честь 150ої річниці з дня народження засновника феноменології Едмунда Гусерля. Статті випуску засвідчують наше усвідомлення значущості цього вчення для філософії ХХ і ХХІ століть і демонструють невпинний вплив впродовж всього часу цієї невгамовної у своїй відповідальності та палкій спрямованості до істини думки.

Розділ 1 «Феноменологія як методологія філософських і гуманітарних досліджень» містить результати вивчення авторами випуску реалізації вимог феноменологічного методу у різних ділянках філософського знання і гуманітаристики. Статті у різноманітний спосіб показують продуктивність методу у сферах етики, комунікативної філософії, філософії діалогу, філософської антропології, соціальної філософії та мистецтвознавства.

У розділі 2 «Феноменологія Гусерля: спроба свіжого погляду» автори відмовляються від «шкільного» усталеного трактування феноменологічного вчення і намагаються відкрити ті його важливі деталі, що традиційному поглядові не видні. Це трансцендентальноісторичне прочитання життєвого світу і відкриття етичних імплікацій трансцендентальнофеноменологічного методу.

Розділ 3 присвячений феноменології Мартина Гайдеґера. Тsут містяться статті, що розкривають шлях думки філософа, аналізують природу його трансценденталізму, розкривають підстави аналізу Гайдеґером вчення Шелінґа і проблем смерті та Іншого.

Розділ 4 досліджує феноменологічні ідеї різних філософів ХХ століття, розкриваючи продуктивність цієї філософської методології і зазначаючи широту проблемного горизонту феноменології.

Автори надають результати своїх розвідок у сфері теорії права А. Райнаха, феноменологічної концепції О. Фінка, досвіду етичного переосмислення феноменології Е. Левінасом, різних аспектів проблеми Іншого у розробках Б. Вальденфельса, філософського аналізу С. Олексюком інтенційності тощо.

Розділ 5 містить надані редакції переклади текстів представників феноменологічної філософії, що вперше виходять друком українською та російською мовами і супроводжуються ґрунтовними передмовами. Тут фрагмент із книги Е. Гусерля «Досвід і судження» у перекладі київськогофеноменолога Вахтанґа Кебуладзе із його вступною статтею; друга частина лекції М. Гайдеґера «Онтологія (герменевтика фактичності)» із передмовою перекладача, московського філософа Іллі Інішева; стаття учениці Гусерля Едит Штайн «Що таке філософія? Розмова Едмунда Гусерля і Томи Аквінського» у перекладі одеського філолога, постійного учасника усіх проектів «Одеської гуманітарної традиції» Ольги Королькової із передмовою одеського дослідника феноменології Неллі ІвановоїГеоргієвської; стаття сучасного японського феноменолога Юсуке Ікеда про критику феноменології Гусерля його учнем Ойгеном Фінком у перекладі московського феноменолога Анни Шиян; а також стаття відомого сучасного хорватського феноменолога Даміра Барбарича, присвячена концепції виховання і освіти Ойгена Фінка, що надається у перекладі російською мовою із хорватської Павла Прилуцького.

Редакція висловлює глибоку вдячність Вахтанґові Кебуладзе за його щирі й професійні консультації з приводу різних проблемних ситуацій перекладу, а також Сергієві Секунданту за переклад латинських виразів у статті Е. Штайн.

Автори і редакційна колегія виражають сподівання, що цей випуск перетворює на живу очевидність слова визнаного філософа ХХ століття ГансаҐеорґа Ґадамера, що феноменологія – це найбільш правдолюбна і сумлінна філософська школа. І що нам вдалося висловити усю безмежність нашої поваги і вдячності тому філософові, хто засвідчив усі драми і надії ХХ століття ще до того, як вони набули справжньої болючості і сили.

Редакційна колегія

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ЯК МЕТОДОЛОГІЯ ФІЛОСОФСЬКИХ І ГУМАНІТАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Феноменология как метод и как спонтанный эффект PDF
И. Инишев 9-19
Феноменология и этика (критический комментарий к основоположенням практического разума)
О. Мухутдинов 20-26
Феноменологія світоглядних категорій граничних підстав як остаточне обґрунтування (Letzbegründung) комунікативної етики PDF
О. Кирилюк 27-36
«Философия диалога» как неклассическая феноменология PDF
В. Даренский 37-47
Феноменология и философская антропология PDF
Е. Петриковская 48-57
До проблеми соціальної релевантності PDF
О. Садоха 58-67
Искусство и феноменология: точки пересечений PDF
Е. Cоболевская 68-76
Феноменологическая рефлексия и теория произведения искусства PDF
О. Барановская 77-93
Гуссерль и Хайдеггер – проблемы метода PDF
В. Ополев 94-104
Герменевтический поворот в пространстве слова PDF
Л. Кришевская 105-113
Ідеологія: по прочитанню К. Маркса І Е. Гуссерля PDF
В. Левченко 114-123

ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ГУСЕРЛЯ: СПРОБА СВІЖОГО ПОГЛЯДУ

Трансцендентальноисторический характер понятия жизненного мира в феноменологии Гуссерля PDF
А. Савин 125-136
Фундаментальная роль философского этоса в феноменологии Э. Гуссерля PDF
А. Семенова 137-145

ФЕНОМЕНОЛОГІЯ МАРТИНА ГАЙДЕҐЕРА

Фундаментальная онтология М. Хайдеггера как проект трансцендентальной философии PDF
Н. Артёменко 147-156
Щодо трансценденталізму раннього Гайдеґера PDF
А. Богачов 157-164
От феноменологии религии к фундаментальной онтологии PDF
С. Коначева 165-175
История мысли как мышление об истории бытия в феноменологии М. Хайдеггера
В. Окороков 176-183
Система свободы Ф. В. Й. Шеллинга в интерпретации М. Хайдеггера PDF
А. Паткуль 184-193
Екзистенційноонтологічна інтерпретація проблеми смерті у філософії Мартина Гайдеґера PDF
А. Дахній 194-203
Место «другого» в целости заботы PDF
А. Худенко 204-212

РОЗМАЇТТЯ ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИХ ІДЕЙ У ХХ СТОЛІТТІ

Феномен теории априорного права Адольфа Райнаха PDF
С. Шевцов 214-221
К интерпретации О. Финком феноменологии времени Э. Гуссерля PDF
Т. Литвин 222-230
Трактовка Ойгеном Финком трансцендентальной феноменологии Эдмунда Гуссерля PDF
А. Шиян 231-241
Семиотическая природа «смеха» в романе У. Эко «Имя розы» PDF
А. Бородецкая 242-249
К феноменологии другого – иного – чужого PDF
Л. Ярош 250-258
Эммануэль Левинас о феноменологии: опыт этического переосмысления PDF
Г. Мартикян 259-268
Интеркультурные измерения отношений «свой – чужой» в философии Б.Вальденфельса PDF
Н. Kовалева 269-278
Проблема понимания чужого в разработках Б. Вальденфельса PDF
О. Довгополова 279-287
Ідея інтенційності актів свідомості у філософії Степана Олексюка PDF
С. Іваник 288-297

ПЕРЕКЛАДИ

Місце і роль твору Едмунда Гусерля «Досвід і судження» у розвитку феноменологічної філософії. Передмова перекладача PDF
В. Кебуладзе 299-311
Досвід і судження. І частина. Допредикативний (рецептивний) досвід. І розділ. Загальні структури рецептивності (переклад з нім. В. Кебуладзе) PDF
Е. Гусерль 312-334
Онтология (герменевтика фактичности). Часть вторая. Феноменологический путь герменевтики фактичности (перевод с нем. Ильи Инишева) PDF
М. Хайдеггер 342-359
Онтология, фактичность, герменевтика: между онтологическим познанием и экзистенциальной практикой (предисловие к публикации) PDF
И. Инишев 335-341
Эдит Штайн о томистских импликациях феноменологии Эдмунда Гуссерля. Предисловие к публикации статьи Э. Штайн «Что такое философия? Разговор Эдмунда Гуссерля и Фомы Аквинского» PDF
Н. Иванова-Георгиевская 360-371
Что такое философия? Разговор Эдмунда Гуссерля и Фомы Аквинского (перевод с нем. О. Корольковой)
Э. Штайн 372-394
«Трансцендентальное учение о методе» в «VI картезианской медитации» Ойгена Финка как «меоническая» критика трансцендентальной феноменологии Гуссерля (перевод с нем. А. Шиян) PDF
Икеда Юсуке 395-403
Воспитание и образование в тени нигилизма. Ойген Финк (перевод с хорватского П. Прилуцкого) PDF
Д. Барбарич 404-416