№ 12 (2008)

НІМЕЦЬКА ТРАДИЦІЯ В ФІЛОСОФІЇ, ГУМАНІТАРИСТИЦІ ТА КУЛЬТУРІ

Це видання є спільним проектом Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова і міського наукового товариства «Одеська гуманітарна традиція». Збірник наукових праць «Δόξα / Докса» має міждисциплінарний характер, редакційна колегія публікує статті, що містять результати наукових досліджень переважно у галузі філософії та філології. Кожен випуск присвячений окремій тематиці.

Випуск 12 присвячений вивченню німецької традиції у філософії, гуманітаристиці та культурі, котра створювалася впродовж віків зусиллями видатних діячів філософії, науки, мистецтва і становить на сьогодні ґрунтовну систему теоретичних принципів і положень, художніх ідей і форм, що не втрачають своєї значущості і продуктивної сили. Автори цього збірника доводять цей висновок своїми дослідженнями у різні способи, вдаючись до аналізу окремих вчень, витворів мистецтва, явищ культури, а також розглядаючи в сучасних філософських і наукових теоріях, в художній практиці реалізацію певних ідей і принципів німецької традиції.

В першому розділі «Ідеї німецької філософії як засади сучасної гуманітаристики» автори статей відкривають джерела багатьох змістових і методологічних положень сучасних гуманітарних наук у теоретичних положеннях німецької філософської традиції. Саме вона закладала принципи раціональності, що становлять тепер основи гуманітарного пізнання. І саме в ній формувалися теоретичні вчення, що ставали методологічним підґрунтям гуманітарним наукам. Автори розділу дослідили процес формування суб’єктивності в німецькій філософії, міркування філософів про природу філософського пізнання, історію онтології, віднайшли в німецькій традиції джерела біографічного методу і правової онтології, проаналізували процеси пошуків нових шляхів до сенсу світу через трансформацію ідей німецької філософської спадщини.

Статі другого розділу «Ідейні пошуки в німецькому філософському просторі» присвячені розгляду багатьох ідей, вчень, положень німецької філософії від середньовіччя до найсучаснишіх теорій. Автори пропонують оригінальні дослідження, самостійні висновки, що зумовлені часто нетрадиційним поглядом на класичні постаті. Так, критиці піддається шкільне прочитання Декарта і Ляйбніца, постать Геґеля розглядається в незвичному ресоматизаційному контексті. В статтях здійснено порівняльний аналіз ідей Флоренського і Ґете, німецького та українського романтизму, Вебера і Флоровського, наведені результати глибинних пошуків джерел певних філософських концепцій: трансцендентального критицизму Канта, сентименталізму як риси романтичного світогляду, концепції модерну Габермаса та інш.

Третій розділ «Мистецтво і мистецтвознавство як поле втілення німецьких традицій творчості і дослідження» розглядає різні художні тексти на підставі певних методологічних вимог і принципів німецької традиції. Так, тут аналізу підлягають середньовічний храм і книга, фольклорна оповідь і переклади поетичних творів, традиції німецької класичної драматургії і можливості біографічного методу в літературознавстві.

Розділ четвертиій «Німецька мова в компаративістському контексті» містить дві статті, що в них на підставі порівняльного аналізу наводяться висновки щодо функціонування фразеологізмів і щодо природи словотворчих мікрокатегорій у різних мовах.

В п’ятому розділі «Переклади» надруковані надані для нашого збірника перекладачами тексти, що не виходили друком раніше ані українською, ані російською мовами. По-перше, це статті німецьких романтиків, перекладені українською професором зі Львова Марією Кашубою, нашим давнім співробітником. Також це важливий текст Шляйермахера про герменевтику, що надав редколегії в своєму перекладі російською мовою наш вільнюський колега Андрій Лаврухін. Кияни запропонували переклад цікавої статті італійської дослідниці долі філософської герменевтики Ґадамера в Італії професора Донатели Ді Чезаре – в перекладі українською Вікторії Березіної. І, зрештою, ми друкуємо переклад Ольги Королькової статті нашого постійного автора, члена редколегії Мірко Вішке з Німеччини про критику Геґелем релігії.

Отже, цей випуск знайомить із текстами німецької філософської традиції різних періодів. Редколегія висловлює щиру вдячність київському філософу Вахтанґові Кебуладзе, що працює у лабораторії наукового перекладу, за надані консультації щодо сучасного написання українською мовою іноземних, в першу чергу німецьких, прізвищ. Ми сподіваємось, що для читачів нашого збірника цей випуск виявиться цікавим і корисним для їх наукових потреб виданням, що допоможе сформувати більш чітке уявлення про характер і потужність німецької філософської думки, про глибину і впливовість культурних і мистецьких традицій Німеччини.

Редакційна колегія

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ІДЕЇ НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ ЯК ЗАСАДИ СУЧАСНОЇ ГУМАНІТАРИСТИКИ

Немецкая философская традиция и рациональные основания гуманитарного знания PDF
А. Афанасьев 9-16
Поиски субъективности в немецкой философии: от Канта к Хайдеггеру PDF
Е. Петриковская 17-25
Концпция начал-оснований в философии Гегеля и проблемы методологии гуманитарного познания PDF
В. Ополев 26-36
«Психологическое толкование» в герменевтике Фридриха Шлейермахера и основания биографического дискурса в современном гуманитарном знании PDF
И. Голубович 37-47
Феноменология и марксизм о природе философского знания PDF
Н. Иванова-Георгиевская 48-59
Предварительные замечания к истории онтологии PDF
О. Мухутдинов 60-67
Фауст и начало правовой онтологии человека PDF
С. Шевцов 68-76
Бессмыслица в творчестве ОБЭРИУ как преодоление кантовского временного схематизма PDF
Д. Панасюк 77-87

ІДЕЙНІ ПОШУКИ В НІМЕЦЬКОМУ ФІЛОСОФСЬКОМУ ПРОСТОРІ

Містичне вчення Майстера Екгарта PDF
Т. Грибков 89-97
Народная религия Германии и протестанская диалектика судьбы PDF
Н. Бевзюк 98-107
О школьном прочтении Декарта и Лейбница PDF
Е. Малышкин, Д. Кузницын 108-118
Истоки трансцендентального критицизма И. Канта PDF
С. Секундант 119-130
П. А. Флоренский и Гете: мифосимвол или протофеномен? PDF
О. Погорелов, М. Карпенко 131-139
Сентименталізм як риса романтичного світогляду і його філософське підґрунтя PDF
Х. Саковська 140-147
Несколько замечаний о герменевтике Августа Бека PDF
И. Коновалова 148-156
Концепція романтичної іронії єнської школи PDF
Ю. Грибкова 157-166
Німецький та український романтизм: спроба зіставлення PDF
М. Кашуба 167-177
Границы научности герменевтики Фридриха Шлейермахера PDF
Ю. Томашевская 178-184
Чистое бытие как начало науки логики в системе абсолютного идеализма Г. В. Ф. Гегеля PDF
А. Паткуль 185-191
Ресоматизаційний панлогіст: філософія Геґеля у контексті дискурсу тілесності PDF
О. Гомілко 192-200
Гегель как экзистенциальный тип PDF
В. Даренский 201-210
Біографістика між філософією життя та герменевтикою: досвід В. Дильтая PDF
В. Менжулин 211-219
«Политическая мифология» Кассирера PDF
Р. Пархоменко 220-228
Макс Вебер о «протестанской аскезе» и Георгий Фроловский о старообрядческом «апокалиптическом исступлении»: сходства и различия PDF
А. Панков 229-236
Политика, политическое и деполитизация в работах К. Шмитта PDF
Е. Филюк 237-244
Карл Барт как открыватель современной керигмы: керигма под знаком «НЕТ» PDF
К. Войцель 245-254
Философия или литература: особенности антропологического проекта Вальтера Беньямина PDF
В. Левченко 255-265
Теоретический контекст концепции модерна Юргена Хабермаса PDF
И. Гуркало 266-275
«Метрополис» Фрица Ланга, или обратная сторона «проекта модерна» Юргена Хабермаса PDF
К. Райхерт 276-281

МИСТЕЦТВО І МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО ЯК ПОЛЕ ВТІЛЕННЯ НІМЕЦЬКИХ ТРАДИЦІЙ ТВОРЧОСТІ І ДОСЛІДЖЕННЯ

Храм и книга как основные составляющие раннесредневековой немецкой культуры PDF
Г. Палатников 283-296
Єдність та багаторівневість фольклорної оповіді (на прикладі казки братів Ґрімм «Два мандрівники») PDF
О. Колесник 297-307
Р. М. Волков та В. Я. Пропп: питання пріоритету та впливу німецької фольклористично-наратологічнї традиції на дослідження ними структури казки PDF
О. Кирилюк 308-317
Опыт юнговского анализа сказки Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» PDF
А. Шпольберг 318-324
Мифологическое в сказке В. Ф. Одоевского «Игоша» в свете концепции архетипического Карла Юнга PDF
В. Мусий 325-330
Русская «Лорелей»: анализ некоторых переводов стихотворения Г. Гейне «Лорелей» PDF
В. Осень 331-342
Традиції німецької класичної драматургії у творчості Фрідріха Геббеля PDF
О. Кобзар 343-351
Жизнь и творчество Стефана Георге, или о возможностях биографического метода PDF
О. Королькова 352-360
«Ты еси, или «Es, ergo sum» (Смерть Р.-М. Рильке в свете творческой установки М. Цветаевой) PDF
Е. Соболевская 361-371
Тексты и контексты как умножение структур: модернизм «Художника Матиса» П. Хиндемита PDF
Л. Кришевская 372-380

НІМЕЦЬКА МОВА В КОМПАРАТИВІСТСЬКОМУ КОНТЕКСТІ

Фразеологизмы с суперконцептом «человек» в русском, украинском и немецком языках PDF
В. Горбань, М. Клокова, А. Порожнюк 382-389
Словообразовательные микрокатегории наименований лица в русском, немецком и английском языках PDF
В. Горбань, А. Порожнюк 390-395

ПЕРЕКЛАДИ

Передмова до публікації текстів німецьких романтиків PDF
М. Кашуба 397-398
Брентано та його казки (пер. з нім. М. Кашуби) PDF
Й. Айхендорф 399-405
Поезія та історія (пер. з нім. М. Кашуби) PDF
А. Арнім 405-407
Галле і Гайдельберґ (пер. з нім. М. Кашуби) PDF
Й. Айхендорф 407-429
Дворянство і революція (пер. з нім. М. Кашуби) PDF
Й. Айхендорф 429-431
Модерне батьківщинство (пер. з нім. М. Кашуби) PDF
Й. Айхендорф 431-433
Націонал-ентузіазм (пер. з нім. М. Кашуби) PDF
Г. Стеффенс 433-436
«Копернианский переворот» Шлейермахера PDF
А. Лаврухин 437-440
О понятии герменевтики, ссылаясь на догадки Ф. А. Вольфа и учебник Аста (пер. с нем. А. Лаврухина) PDF
Ф. Шлейермахер 440-454
Герменевтика Ґадамера в Італії (пер. з італ. В. Березіної під редагуванням А. Богачова) PDF
Д. Ді Чезаре 455-459
Основы морали и безжизненность ее понятий: о гносеологических аспектах критики религии в ранних работах Гегеля (пер. с нем. О. Корольковой) PDF
М. Вишке 460-468

РЕЦЕНЗІЇ

Биография: силуэт на фоне Humanities (методология анализа в социогуманитарном знании).– Одеса: ЧП «Фридман», 2008.– 372 с. PDF
Э. Гансова, И. В. Голубович 470-471