№ 13 (2008)

СМІХ ТА СЕРЙОЗНІСТЬ: МНОЖИННІСТЬ ВИДІВ ТА ВЗАЄМИН

Це видання є спільним проектом Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова і міського наукового товариства «Одеська гуманітарна традиція». Збірник наукових праць «Δόξα / Докса» має міждисциплінарний характер, редакційна колегія публікує статті, що містять результати наукових досліджень переважно у галузі філософії та філології. Кожен випуск присвячений окремій тематиці.

Випуск 13 «Сміх та серйозність: множинність видів та взаємин» в черговий раз звертається до проблем сміху та сміхової культури. Він містить результати оригінальних досліджень авторів, що представляють різні ділянки знання та різні їхні аспекти: філософію, культурологію, лінгвістику, мистецтвознавство тощо.

В розділі 1 «Філософські аспекти сміху» друкуються статті, що розглядають природу сміху та його проявів, характер сміхового ставлення до дійсності, шукаючи «умови можливості» сміху як невід’ємної компоненти людського мислення й буття, відкриваючи як його витоки глибини Ніщо. Автори показують, що сама філософія містить в собі такі настанови і передумови, що дозволяють визначати її як справді «веселу науку», аналізують неодмінний зв’язок сміху і дійсної в певні періоди парадигми, з’ясовують здатність сміху долати ілюзії, відчай, відзначають межовий характер скандалу.

В розділі 2 «Смішне та серйозне в культурі» досліджуються різні прояви сміху в давній і сучасній культурах. Це і розгляд трикстера як однієї з давніх фігур сміхової культури, і аналіз природи скомороцтва та його ролі у формуванні карнавальної культури, і з’ясування своєрідності гомеричного сміху в контексті християнського віровчення, і вивчення становлення національного козацького архетипу в межах самоіронічного світогляду українців, і аналіз анекдотів та їхньої карнавальної природи, виявлення універсалій культури в забавлянні «Сорока-воровка», а також представлення раблезіанського сміху в концепції М. Бахтіна як некласичної теодицеї, що має розглядатися не як відроджене язичництво, а як цілковито християнська справа.

«Лінгвістичні дослідження смішного» – розділ 3 – присвячений аналізу засобів вираження смішного в різних текстах. Тут йдеться й про гумор в рекламному дискурсі, і про виявлення гендерно-когнітивної специфіки вираження комічного при перекладі текстів з однієї мови на іншу, і про специфіку сміхових форматів в Інтернеті, і про можливості сатиричного тексту виступати конкурентом патогенного тексту тощо.

Розділ 4 «Сміх і комічне в мистецтві» містить різноманітні матеріали: це з’ясування своєрідності естетики комічного в поезії казахського поета Олжаса Сулейменова, освоєння гротеску і ритуального сміху сучасною прозою, встановлення відношень між сміхом і серйозністю у фільмах Андрія Тарковського, аналіз сучасної світової анімації на предмет наявності в ній смішного.

Цей випуск вирізняється з усіх попередніх, присвячених сміховій тематиці, наявністю нових жанрів, що розташовані в розділі 5 – «Наукові фейлетони і пародії». Тут вперше розміщено науковий фейлетон з аналізом серйозної проблеми долі гуманітаристики і університетського викладача за сучасних умов, а також 2 пародійні містифікації.

В останньому, традиційному для «Докси», розділі «Переклади» друкується стаття німецького арт-критика Людвіґа Сейфарта з Берліна, що був визнаний 2007 р. кращим критиком Німеччини, надана нам автором і перекладена російською мовою Ліаною Кришевською: «Гнилье в моське. Франц Вест и гротескное тело».

Редколегія сподівається, що всі читачі зможуть отримати величезну насолоду від міркувань наших авторів і здобути переконання в невмирущості сміху та його перебуванні по всіх усюдах.

Редакційна колегія

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ СМІХУ

Парадигма и смех PDF
А. Афанасьев, И. Василенко 8-15
О понятии веселой науки PDF
О. Мухутдинов 16-20
Смех сквозь грезы PDF
О. Барановская 21-26
Там, где смеха нет PDF
С. Пролеев 27-32
Разрозненные заметки о природе смеха PDF
В. Ополев 33-41
Рождение смеха из лика мудрости или глубин ничто PDF
В. Окороков 42-50
Смех дада как знак появления другого (история одного утюга) PDF
Д. Панасюк 51-57
Смеховое отношение к действительности PDF
А. Бородецкая 76-81
Скандал: граница между смехом и серьезностью PDF
В. Левченко 82-89
Антропология смеха: на пути к синтезу PDF
А. Козинцев 58-66
Проблема поиска философских оснований происхождения смеховой культуры в обществе PDF
Л. Панкова 67-75
Смех в пограничной ситуации PDF
Н. Иванова-Георгиевская 90-99

СМІШНЕ ТА СЕРЙОЗНЕ В КУЛЬТУРІ

Трикстер: у истоков смеховой культуры PDF
С. Троицкий 101-108
Гомерический смех PDF
Л. Ярош 109-118
Універсалії культури в мові опису дитячої забавлянки «Сорока-воровка» PDF
О. Кирилюк 119-126
Козацький архетип як продукт самоіронії: приступ до теми PDF
Г. Краснокутський 127-135
Философия «раблезианского смеха» М. Бахтина как неклассическая теодицея PDF
В. Даренский 136-144
От мифа к анекдоту PDF
А. Баканурский 145-149
Анекдот як сучасний міні карнавал PDF
Т. Зінов’єва 150-155
Общее и особенное в истоках и формах карнавального движения
Е. Золотарёва 156-165
Смеяться, право, не грешно. Такой разный юмор PDF
В. Скиданова 166-174

ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СМІШНОГО

Прагмалінгвістичний аналіз гумору в рекламі PDF
Г. Яроцька, О. Федосєєва 176-184
Смешное и серьезное в рекламном тексте PDF
В. Горбань 185-192
Гендерно-когнитивные особенности передачи комичного при интерпретативно-языковом перекодировании текста PDF
О. Побережная 193-199
Сатира и юмор как конкуренты «патогенного текста» PDF
О. Семенюк 200-206
Сміхові формати в Інтернеті PDF
Г. Коробка 207-213

СМІХ І КОМІЧНЕ В МИСТЕЦТВІ

Эстетика комического в поэзии О. Сулейменова PDF
А. Бактыбаева 215-221
Гротеск и ритуальный смех в рецепции современной русской прозы (историко-генетический аспект) PDF
Н. Невярович 222-230
Смех и благочестивая серьезность в фильмах Андрея Тарковского PDF
Е. Соболевская 231-239
Чи повинна анімація бути смішною? PDF
О. Колесник 240-247

НАУКОВІ ФЕЙЛЕТОНИ І ПАРОДІЇ

Біографія лектора та ідея університету (сучасна гуманітаристика на шляху до самовизначення). Науковий фейлетон PDF
В. Менжулін 249-257
Пародійні містифікації
С. Шип 258-267

ПЕРЕКЛАДИ

Гнилье в моське. Франц Вест и гротескное тело (пер. с нем. Л. Кришевской) PDF
Л. Сейфарт 269-281