№ 1 (2002)

Людина у світі сміху

Це видання є спільним проектом Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова і міського наукового товариства «Одеська гуманітарна традиція». Збірник наукових праць «Δόξα / Докса» має міждисциплінарний характер, редакційна колегія публікує статті, що містять результати наукових досліджень переважно у галузі філософії та філології. Кожен випуск присвячений окремій тематиці.

Більшість з наукових статей цього видання надана до редакції учасниками ІІ Міжнародної науково-теоретичної конференції «Про природу сміху», що проходила 30 березня 2001 р. в Одесі під проводом наукового товариства «Одеська гуманітарна
традиція» у межах фестивалю гумору «Гуморина – 2001».

Скидається на те, що поступово ситуація ведіння «вченої розмови про сміх» за умов «загального пробування у сміху» стає звичною, перестає викликати поблажливо-іронічні посмішки або спантеличене мовчання. 2001 року вже вдруге товариство
“Одеська гуманітарна традиція” зібрало наукову спільноту для теоретичного осмислення феномена сміху у приміщенні наукової\ бібліотеки Одеського національного університету, що люб’язно надала, як і минулого року, свою залу для засідання вчених.

Сміх є істотним вираженням людського буття, він є багатомірним і парадоксальним, доброзичливим і погрозливим, духовним і безсоромно плотським. Різноманітність його проявів і визначає багатоаспектність розмови про нього. Деякі статті цього наукового збірника розглядають риси сміху як соціокультурного феномена, звертаючись до традицій вивчення народної карнавальної сміхової культури М. М. Бахтіним, до філософських засад сучасної сміхової культури, її моральних, релігійних і
правових аспектів. Також здійснюється спроба філософського розуміння смислової архітектоніки феномена сміху. Значна частина матеріалів видання аналізує різні види комічного у мистецтві, що представлено вельми різноманітно: літературою, музикою, фольклором. Збірка містить наукові розробки лінгвістичних проблем сміху.

Усі статті цього наукового збірника розкрівають веселість і серйозність сміху, що дозволяє людині перемагати усе несправжнє і зле і стверджуватися у світі у своєму власно людському просторі.

Зміст

СМІХ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН

СМЕХ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН (НЕКОТОРЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ В КОНЦЕПЦИИ "СМЕХОВОЙ КУЛЬТУРЫ" М. М. БАХТИНА) PDF (Русский)
В. С. Ратников 8
О ФУНКЦИЯХ СМЕХА, СМЕШНОМ И НЕ ОЧЕНЬ… PDF (Русский)
И. А. Одоховская 9-14
ОБ АМБИВАЛЕНТНОЙ ПРИРОДЕ КАРНАВАЛЬНОГО ИЗМЕРЕНИЯ СМЕХА PDF (Русский)
А. В. Гарник, В. Б. Окороков 15-20
АМБИВАЛЕНТНОСТЬ СМЕХА И САКРАЛЬНОСТЬ В КУЛЬТУРЕ PDF (Русский)
А. В. Михайлюк 21-26
СМЕХ КАК ДОБРОДЕТЕЛЬ И КАК ПРЕСТУПЛЕНИЕ PDF (Русский)
Е. А. Золотарева 27-33
СМЕХ И ПОЛИТИКА PDF (Русский)
А. И. Афанасьев, И. Л. Василенко 34-36
ЮМОР И ПРЕОДОЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫХ ТРУДНОСТЕЙ PDF (Русский)
А. Н. Дёмин 37
ГАБРОВСКИЙ ЮМОР И ДОМ ЮМОРА И САТИРЬІ КАК УЧАСТНИКИ КУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА (на болгарских, беларусских и русских материалах архива Дома юмора и сатиры) PDF (Русский)
В. Георгиева-Козарева 38-46
СМЕЯЛСЯ ЛИ ХРИСТОС? PDF (Русский)
А. Г. Баканурский 47-52

СМІХ В СВІТІ ГЛУЗДУ

ЧЕЛОВЕК СМЕЮЩИЙСЯ* PDF (Русский)
Л. А. Ярош 53-58
ЦИНИЧНЫЙ СМЕХ PDF (Русский)
А. Л. Богачев, М. А. Снежная 59-63
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ СМЕХА И СМЕХ ФЕНОМЕНОЛОГИИ PDF (Русский)
В. И. Кебуладзе 64-69
СМЕХ И ТЕЛО PDF (Русский)
В. Л. Левченко 70-74
СМЕХ КАК ЭЛЕМЕНТ ДИСКУРСА PDF (Русский)
Н. В. Бардина 75-80
РУССКИЙ ПО-АМЕРИКАНСКИ PDF (Русский)
А. Шпольберг 81-89
ПРОЛЕГОМЕНЫ К ВОЗМОЖНОЙ ТЕОРИИ СМЕХА PDF (Русский)
С. Троицкий 90-97

КОМІЧНЕ У МИСТЕЦТВІ

САТИРА ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЯК ВИЯВ РОМАНТИЧНОЇ ІРОНІЇ PDF (Русский)
М. В. Кашуба 98-101
СМІХ КРІЗЬ СЛЬОЗИ МИКОЛИ ГОГОЛЯ В КОНТЕКСТІ РОМАНТИЧНОЇ ІРОНІЇ PDF
Ю. І. Грибкова 102-106
МІРА КОМІЗМУ ПРОТИ МІРИ ТОТАЛІТАРИЗМУ (ПРАКТИКА КОМУНІСТИЧНОГО БУДІВНИЦТВА У СВІТЛІ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ) PDF
В. В. Іваненко, О. В. Гарник, А. І. Голуб 107-110
СМЕШНА ЛИ «СМЕШНАЯ КАРТИНА»? PDF (Русский)
Л. Л. Сауленко 111-112
КОМИЧЕСКОЕ В МУЗЫКЕ PDF (Русский)
Н. А. Бондарь, A. Ю. Линтварева 113-119
КОМИЧЕСКОЕ В БАЛЕТЕ PDF (Русский)
Н. А. Иванова-Георгиевская 120-124
ИРОНИЯ КАК ОРГАНИЗУЮЩИЙ ПРИНЦИП ПОСТМОДЕРНИСТСКОГО РОМАНА PDF (Русский)
И. И. Матюшина 125-130
РОЛЬ СМЕХА В ПОЭТИЧЕСКОЙ ФЕНОМЕНОЛОГИИ А.ВВЕДЕНСКОГО PDF (Русский)
Н. Ю. Мозговая 131-137