№ 2 (2002)

Про природу сміху

Це видання є спільним проектом Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова і міського наукового товариства «Одеська гуманітарна традиція». Збірник наукових праць «Δόξα / Докса» має міждисциплінарний характер, редакційна колегія публікує статті, що містять результати наукових досліджень переважно у галузі філософії та філології. Кожен випуск присвячений окремій тематиці.

Другий випуск збірника наукових праць з філософії та філології «Δόξα / Докса» має назву “Про природу сміху”. Коли редакція ще тільки вирішила надрукувати перший випуск («Людина у світі сміху»), небагато хто вважав, що ця ідея – організувати серйозну розмову про сміх – одержить підтримку і подальшого розвитку. Натомість, звучало багато голосів про те, що вивчати сміх безглуздо і… кумедно. Бо, з одного боку, все вже сказано і відомо про сміх, сміхову культуру, про комічне у різних видах мистецтва, про функції сміху як важливого визначення людського буття і пізнання, і навряд чи можна відшукати дещо, що ще не було сказано. З іншого боку, як взагалі можна говорити про сміх, такий
невловимий і незрозумілий, такий непідвладний людині, що він так свавільно утягує людину у свій простір.

Виявилося, що сміх є звабливим, причому не тільки у своїй фактичній життєвості, коли ми невільно попадаємо у поле його дії, блаженно знемагаючи від його безумовної влади над нами. Сміх і проблеми комічного продовжують привертати до себе увагу дослідників з різних ділянок знання. Цей збірник публікує наукові статті, присвячені різноманітним аспектам сміху, що є, за думкою авторів, важливим проявом людської
сутності і вираженням власно людського існування.

Багато з авторів спробували осмислити сутність сміху як такого, роздивитись його як елемента людської думки, визначити його місце у філософському розсуді та у будь-якому дискурсі, віднайти взаємозв’язки між сміхом і науковою творчістю. В цьому випуску значна частина праць присвячена суто філософській проблематиці. Дослідників приваблює сміхова культура, що стала об’єктом аналізу у різних своїх проявах:
мифологічному, релігійному, моральному, політичному, митецькому. Деякі статті збірника розглядають особливості комічного у різних видах мистецтва, зокрема у літературі. Мовний вимір сміху також є предметом авторських розмислів. Відмінністю цього видання можна вважати зростання кількості робіт, що розглядають логічні та семіотичні аспекти сміху.

Результатом творчого пошуків науковців стало усвідомлення багатоманітності сміху, його значущості у різних сферах істинно людського буття і пізнання.

Автори цього збірника розкривають серйозний характер такого веселого феномена як сміх і підтверджують необхідність і плідність професійних роздумів і розмови про сміх як важливий прояв людського існування, закликаючи до творчого діалогу усіх, хто відкриє
цю книгу.

Зміст

ФІЛОСОФІЯ І СМІХ

ОБ ИСТОКАХ СМЕХА PDF (Русский)
Л. А. Ярош 11
СИМВОЛІЧНА ПРИРОДА ГУМОРУ: ДО ПИТАННЯ ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ PDF
П. В. Кретов 16
ЕСТЕСТВЕННЫЙ СМЕХ PDF (Русский)
А. Л. Богачёв, М. А. Снежная 21
СМЕШНОЕ И ЛОГИКА PDF (Русский)
А. Г. Кислов 27
ЮМОР И АНАЛИЗ PDF (Русский)
Т. Н. Белоус 33
О СПОСОБНОСТИ ЮМОРА РАЗРЕШАТЬ ФИЛОСОФСКИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ PDF (Русский)
О. М. Мухутдинов 40
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СМЕХА В СЕМИОТИКЕ И ФИЛОСОФИИ ПСИХОЛОГИИ PDF (Русский)
А. В. Комар 43
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВОЗМОЖНОГО ПОВЕДЕНИЯ. К ВОПРОСУ О ПАРАЛЛЕЛЯХ АНТРОПОЛОГИИ СМЕХА ПЛЕССНЕРА И ИМПУЛЬСОВ ЭТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ АДОРНО PDF (Русский)
Мирко Вишке 48
ВЕСЕЛАЯ СТРОГАЯ НАУКА PDF (Русский)
Н. А. Иванова-Георгиевская 57
СМЕХ И НАУКИ В ПРОСТРАНСТВЕ СВОБОДЫ PDF (Русский)
В. Б. Окороков 65
ОПРАВДАНИЕ ИРОНИИ, ИЛИ СОКРАТ НАМ ДРУГ PDF (Русский)
И. И. Матюшина 74
ШУТКА И ИРОНИЯ КАК МЕТОД ПОСТИЖЕНИЯ МИРА И ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФИИ СОКРАТА PDF (Русский)
Т. Н. Кухарук 81
СМЕХ НА ГРАНИЦЕ СУБУНИВЕРСУМОВ РЕАЛЬНОСТИ: ОПЫТ ОСМЫСЛЕНИЯ ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ А. ЩЮЦА PDF (Русский)
И. В. Голубович 87
ИЦХАК, ИЛИ БОЖИЙ СМЕХ PDF (Русский)
Г. Е. Аляев 92
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ СМЕХ В МАГИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ ГЕРМАНА ГЕССЕ PDF (Русский)
В. И. Кебуладзе 99
НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО И ЮМОР: ВОЗМОЖНОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ PDF (Русский)
В. А. Скиданова 109
АНЕКДОТ В СИСТЕМЕ ДИСКУРСНОЙ ФОРМАЦИИ PDF (Русский)
Н. В. Бардина 113

СМІХ У КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ

СМЕХ КАК ПРОИЗВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ PDF (Русский)
П. В. Барковский 123
ПАРАДОКСАЛЬНОЕ И НЕПАРАДОКСАЛЬНОЕ В СМЕХЕ PDF (Русский)
И. А. Одоховская 127
ЕЩЁ РАЗ О CОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫХ ИДЕАЛАХ, ИЛИ СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ PDF (Русский)
А. И. Афанасьев, И. Л. Василенко, В. Н. Вандышев 137
ГУМОР ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА PDF
О. І. Кретова 146
БИНАРНАЯ ОППОЗИЦИЯ «СВОЙ» – «ЧУЖОЙ» КАК ОДИН ИЗ ДРЕВНЕЙШИХ АРХЕТИПОВ СМЕХОВОЙ КУЛЬТУРЫ PDF (Русский)
Г. Краснокутский 149
ГЕРОЙ И ТРИКСТЕР: КОМИЧЕСКАЯ ИНВЕРСИЯ PDF (Русский)
А. Г. Баканурский 154
О КАРНАВАЛЬНЫХ ИСТОКАХ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ PDF (Русский)
В. А. Вершина, А. В. Михайлюк 161
ТРАДИЦІЯ ІРОНІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ PDF
Ю. І. Грибкова, М. В. Кашуба 168
ЕЩЕ РАЗ ОБ ИРОНИИ ИСТОРИИ PDF (Русский)
А. М. Еременко 175
ЭТНИЧЕСКИЙ АНЕКДОТ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ PDF (Русский)
В. Л. Левченко 181
О ПРИРОДЕ «ОДЕССКОГО СМЕХА» PDF (Русский)
Е. А. Золотарёва 187

КОМІЧНЕ У МИСТЕЦТВІ

О КОМИЧЕСКОМ И ТРАГИЧЕСКОМ В ПЬЕСЕ А. П. ЧЕХОВА “ВИШНЁВЫЙ САД” PDF (Русский)
А. Б. Шпольберг 195
ТОТАЛИТАРНЫЙ СМЕХ В МИФОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОЕКЦИИ PDF (Русский)
Л. Л. Сауленко 207
ДО ПИТАННЯ ПРО ТИПОЛОГІЮ АБСУРДУ В МІФОЛОГІЇ ТА МИСТЕЦТВІ PDF
О. C. Колесник 212
О ГРОТЕСКНОЙ ОБРАЗНОСТИ В МУЗЫКЕ АЛЬФРЕДА ШНИТКЕ. (НА ПРИМЕРЕ МУЗЫКИ К СПЕКТАКЛЮ ”РЕВИЗСКАЯ СКАЗКА”) PDF (Русский)
С. П. Поляковская 217
СМЕХ В ТЕАТРЕ ИГОРЯ СТРАВИНСКОГО PDF (Русский)
Л. И. Кришевская 221