№ 3 (2003)

Гносеологічні й антропологічні виміри сміху

Це видання є спільним проектом Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова і міського наукового товариства «Одеська гуманітарна традиція». Збірник наукових праць «Δόξα / Докса» має міждисциплінарний характер, редакційна колегія публікує статті, що містять результати наукових досліджень переважно у галузі філософії та філології. Кожен випуск присвячений окремій тематиці.

   Третій випуск збірника наукових праць “Δόξα / ДОКСА” знов присвячено проблемі сміху, отже, здається, такі видання зі сміхової проблематики стають традиційними. Можна зазначити, з одного боку, збільшення кількості учасників дослідження сміху, а з іншого, продовження своїх розвідок тим и науковцями, що вже брали участь у двох попередніх випусках. Це зумовлює як поширення тематики статей, так і поглиблення міркувань щодо різних вимірів сміху, що нашими авторами аналізується вельми різноманітно.

    Всі три випуски збірника [Див. попередні: “Δόξα / ДОКСА. Збірник наукових праць з філософії та філології. Вип. 1. Людина у світі сміху. – Одеса, 2002; Вип. 2. Про природу сміху. – Одеса, 2002] аналізують різні аспекти сміху і сміхової культури і доходять висновку про присутність сміху у всіх ділянках людського існування. Виявилося, що аналіз проблематики, яку було зазначено як предмет наукового дослідження в цих збірниках, може бути здійсненим тільки в широкому контексті філософських проблем щодо існування і пізнання людини. Це цілком зрозуміло, бо сміх є багатоманітним феноменом світу людини і, як тепер вже доведено авторами попередніх і цього випусків, розуміння його природи і функцій можливе за умов глибокого дослідження тих сфер існування людини та її пізнавальної діяльності, де сміх почуває себе завжди як вдома. Тому зазначена проблема вирішується авторами у зв’язку з багатьма філософськими, філологічними, логічними, антропологічними, культурологічними та інш. питаннями на підставі широкого знайомства науковців з найбільш важливими науковими роботами з цієї тематики та їх грунтовного аналізу.

Автори цього збірника у своїх розвідках уважні до тих проблем, що чи ще не ставали предметом дослідження, чи, вже маючи певну традицію розглядання у науковій літературі, не були пристосовані до аналізу конкретних явищ і проблем культури, мистецтва, філософії і т. ін. В такому пильному ставленні до нових аспектів сміху є, безумовно, певний дослідницький потенціал.

Даний випуск присвячений розгляданню переважно гносеологічних і антропологічних параметрів сміху і складається з чотирьох розділів. Розділ 1 – “Пізнавальні потенції сміху” – містить статті, що досліджують участь сміху, його різновидів у пізнавальній діяльності. Різні форми сміху розглядаютсья авторами як ознаки пізнавальних здатностей, способи досягнення знання і взаєморозуміння, ними також виявляється сміховий елемент певних прийомів пізнання.

Іронія, як один із проявів сміху, привернула до себе пильну увагу декількох науковців-учасників збірника, і це спричинило появу окремого, присвяченого іронії, розділу 2 – “Іронія і свобода мислення”, – де не тільки аналізується пізнавальна здатність іронії, поширеність в історії мислення іронічних форм пізнання, а й зазначаються певні межі іронічної компетенції в досягненні істини.

Розділ 3 – “Сміх та екзистенція людини” – розглядає антропологічні й екзистенціальні виміри сміху. Автори доходять висновку про принципову неусуненість з людського буття сміху, що може рятувати людину від зла і несправжності існування, а може бути злим і нестерпним. Амбівалентність сміху дозволяє людині триматися у непевних ситуаціях, коли вона висміюванням руйнує зле і прагне відтворити й підтримати добре. Інколи сміх виявляється останнім засобом підтримати в собі людське життя, як зазначається одним з авторів.

“Соціокультурні параметри сміху” – це назва останнього розділу збірника, де розміщені статті з результатами дослідження соціокультурного буття сміху. Автори звертаються до різних сфер культури і соціального життя, де виявляє себе сміх, і розглядають участь сміху у цих сферах, що предстає дуже різноманітною: від сміху міфологічних богів до сучасних анекдотів, від каральної функція сміху в правовій культурі давнини і середньовіччя до сміху в Інтернеті, від комічного в творчості Пушкіна до смішного в сучасній анімації, від смішного за часи видатних майстрів живопису минулого до сучасного приколу та комерціалізованих форм масової сміхової культури.

    Виявляється, що докладні дослідження різних параметрів сміху є важливими не тільки для розуміння самої природи сміху як такого. Безумовно, всі статті цього збірника здійснюють плідний внесок до наукових досягнень у розкритті сутності сміху, аналізу його феноменології, і вже цим перетворюють подібні видання на неабиякий факт наукового життя. Але міркування щодо сміху приводять до відкриття деяких рис тієї сфери функціонування сміху, в контексті якої він розглядається кожним автором, котрі не привертали раніше до себе уваги дослідників. Таким чином, аналізуючи сміх, ми поступово розкриваємо більш грунтовно усі виміри людського життя, знов і знов відкриваючи для себе наявність сміху як дуже важливого чинника в усіх проявах нашого існування.

Запрошуємо читачів до розмови про сміх – із нашими авторами, зі світом, із самими собою.

Зміст

ПІЗНАВАЛЬНІ ПОТЕНЦІЇ СМІХУ

СМЕХ И ВЗАИМОПОНИМАНИЕ PDF (Русский)
А. И. Афанасьев, И. Л. Василенко 10
ЧУВСТВО ЮМОРА КАК КРИТЕРИЙ ИНТЕЛЛЕКТА PDF (Русский)
И. А. Гризова 19
РОЛЬ ЮМОРА В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ PDF (Русский)
Э. А. Басин, В. А. Скиданова 25
ФОРМАЛИЗАЦИЯ КАК ВЫХОД ЗА ПРЕДЕЛЫ СЕРЬЁЗНОГО PDF (Русский)
А. Г. Кислов 34
СМЕХОВЫЙ ЭФФЕКТ ДЕСТРУКЦИИ ИНТЕРТЕКСТА: НАД ЧЕМ СМЕЮТСЯ МОЛОДЫЕ (І)1 PDF (Русский)
Н. В. Бардина 42
СЕРЬЕЗНОСТЬ КАК ЭТИКА И ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ КАРТЕЗИАНСТВА: МАРГИНАЛИЗАЦИЯ СМЕХА В ФИЛОСОФИИ ХVІІ ВЕКА PDF (Русский)
О. И. Хома, Э. И. Чухрай 52

ІРОНІЯ І СВОБОДА МИСЛЕННЯ

ПАТЕТИКА И ИРОНИЯ PDF (Русский)
В. А. Вершина, А. В. Михайлюк 61
ИРОНИЯ И СВОБОДА ФИЛОСОФСКОГО РАЗМЫШЛЕНИЯ PDF (Русский)
Н. А. Иванова-Георгиевская 67
ИРОНИЯ СОКРАТА PDF (Русский)
О. М. Мухутдинов 77
ПАРОДІЯ В КОНТЕКСТІ РОМАНТИЧНОЇ ІРОНІЇ PDF
М. В. Кашуба, Ю. І. Грибкова 85
ІРОНІЯ ЯК ЗАСІБ ОСВОЄННЯ ІСТОРІЇ В ХРОНОТОПАХ ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ "СРІБНОГО ВІКУ" PDF
М. В. Каранда 96

СМІХ ТА ЕКЗИСТЕНЦІЯ ЛЮДИНИ

МЕЖДУ АНТРОПОЛОГИЕЙ И ФИЛОСОФИЕЙ ИСТОРИИ. АДОРНО О СМЕХЕ И ДЕСТРУКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СПОНТАННОСТИ PDF (Русский)
Мирко Вишке, О. В. Корольковая 106
СМЕЯТЬСЯ НАД СВОИМ УДЕЛОМ… PDF (Русский)
И. В. Голубович 120
СМЕРТЬ И СМЕХ PDF (Русский)
А. Г. Баканурский 127
СМІХ ЯК АНТРОПОРЯТІВНИЙ ЧИННИК ТА ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА КРИТИЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ PDF
В. Г. Табачковський 139
ЗАЩИТНАЯ ФУНКЦИЯ СМЕХА PDF (Русский)
В. Л. Левченко 148
СМЕХ В СМИРИТЕЛЬНОЙ РУБАШКЕ PDF (Русский)
Л. А. Ярош 154

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ПАРАМЕТРИ СМІХУ

ОТ СМЕХА БОГОВ ДО СТРАШИЛОК PDF (Русский)
И. А. Одоховская 169
ФЕНОМЕН ПРИКОЛ PDF (Русский)
В. А. Малахов 179
ПРОБЛЕМЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ «ОДЕССКОГО СМЕХА» PDF (Русский)
Е. А. Золотарёва 186
ЧИТАЯ БАХТИНА, ИЛИ ПОЧЕМУ «ЮМОРИНА» НЕ СТАНЕТ КАРНАВАЛОМ PDF (Русский)
О. В. Королькова 192
СМЕХОNET, ИЛИ СМЕХА НЕТ PDF (Русский)
Г. С. Краснокутский 201
ВІД СМІХОВОГО ГЕРОЯ ДО СМІХУ НАД ГЕРОЄМ: ЗМІНА ПАРАДИГМ ДИЗНЕЇВСЬКОЇ АНІМАЦІЇ PDF
О. С. Колесник 208
ИСТОКИ КОМИЧЕСКОГО В ТВОРЧЕСТВЕ ПУШКИНА PDF (Русский)
Н. С. Степанов 215
«УЛЫБКА ДЖОКОНДЫ»: ЗАБАВНОЕ, СМЕШНОЕ И САТИРИЧЕСКОЕ В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ЖИВОПИСИ XVII ВЕКА PDF (Русский)
А. В. Мисюн 220
РЕЛИГИОЗНЫЙ АНЕКДОТ КАК ОБЪЕКТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА PDF (Русский)
А. А. Панков, Л. А. Панкова 228
КАРАЛЬНА ФУНКЦІЯ СМІХУ В ПРАВОВІЙ КУЛЬТУРІ ДАВНИНИ І СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ PDF
А. В. Колесникова, К. М. Колесников 161